Työkalut

Työkaluja kuntien ja yritysten ilmasto- ja kiertotaloustyöhön

LCA-pohjaiset työkalut (elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset)

Työkalu

Kuvaus

Hyödyt

Lisätietoa

Alkava työ

Vakiintunut työ

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen tai tekemisen kuormittavuutta ilmastolle koko sen elinkaaren ajalta. Yrityksen toiminnan ja tuotteiden ilmastovaikutuksia voi alkaa vähentää tavoitteellisesti ja kustannustehokkaasti, kun tiedetään mistä päästöt aiheutuvat.

Y-HIILARI Hiilijalanjälki -työkalu (Syke)

X X

Hiilikädenjälki

Hiilikädenjälki tarkoittaa sitä, että vaikka yritys toiminnallaan, toimitusketjullaan ja tuotteillaan aiheuttaa CO2-päästöjä, voi sen toiminta aiheuttaa myös positiivisia ilmastovaikutuksia (päästöjen vähennyksiä) elinkaarensa aikana. Yrityksen toimintaa ei tarkastella pelkästään negatiivisten vaikutusten kautta, vaan myös niiden ympäristösäästöjen kautta, joita se esim. tuotteillaan saa aikaan. Tuotteiden positiivisten ilmastovaikutusten arviointi (VTT) X X

Ilmasto-SWOT

Kevennetty strategiatyökalu, jonka avulla voidaan sisällyttää sekä elinkaari-perspektiivi (koko arvoketju) että elinkaari-perspektiivi yrityksen strategiseen Ei raskaita lähtötietovaatimuksia tai mallinnusohjelmistoja. Huomioi koko arvoketjun, jotta voidaan välttää arvoketjun sisäinen osaoptimointi ja keskittyä niihin toimiin, joilla on eniten vaikutusta.

Evaluating the climate SWOT as a tool for defining climate strategies for business (SienceDirect)

   

Energia- ja materiaalitehokkuustyökalut

Työkalu

Kuvaus

Hyödyt

Lisätietoa

Alkava työ

Vakiintunut työ

Energiatesti Testillä voi tutkia miten paljon energiakuluja olisi mahdollista vähentää fiksulla ja tehokkaalla energiankäytöllä. Testi soveltuu sekä PK-yrityksille että kunnille ja on kevyt käyttää. Energialeikkuri (Motiva) X  
Materiaalitehokkuus-testi Materiaalitehokkuus-testi on tarkoitettu materiaalitehokkuus-potentiaalin alkukartoitukseen yrityksille, joissa materiaalitehokkuuden potentiaalia ei ole vielä tunnistettu.   Materiaalitehokkuustesti (Motiva) X  
Energiakatselmus Energiakatselmuksessa analysoidaan katselmuskohteen energian käyttö, energiansäästö-potentiaali ja ehdotetaan konkreettisia säästötoimenpiteitä. Energiakatselmus-toiminta jakaantuu energiatehokkuuslaissa säädettyyn suurten yritysten pakolliseen katselmukseen ja vapaaehtoiseen, muita kuin suuria yrityksiä koskevaan katselmukseen. Motivan ohjeiden mukaisesti toteutettuihin ja raportoituihin yritysten tai kiinteistöjen energiakatselmuksiin on saatavissa tukea TEMiltä. Energiakatselmus (Motiva)   X
Materiaalikatselmus Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmus soveltuu yrityksille, jotka haluavat apua oman materiaalitehokkuutensa parantamiseen ja hukan vähentämiseen. Katselmuksia tekevät monet konsultit. Motivan ohjeiden mukaisesti toteutettuihin ja raportoituihin materiaalikatselmuksiin on saatavissa tukea. Materiaalikatselmukset (Motiva)   X
Energiatehokkuus-sopimus Ministeriöiden, toimialaliittojen, yritysten ja yhteisöjen välisillä vapaaehtoisilla energiatehokkuus-sopimuksilla edistetään energiatehokkuuden toteutusta eri toimialoilla. Liittyneillä on mahdollisuus saada valtion tukea energiatehokkuus-investoinneilleen. Tukea haetaan Business Finlandilta. Energiatehokkuus-sopimukset   X
Materiaalitehokkuus-sitoumus Materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten sitoumusten tavoitteena on parantaa yritysten kannattavuutta ja pienentää ympäristövaikutuksia. Materiaalitehokkuuden sitoumus on elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välinen vapaaehtoinen toimintamalli. Elintarvikeala on solminut Suomen ensimmäisen materiaalitehokkuuden sitoumuksen vuosille 2019-2021. Sitoumukseen voivat liittyä Elintarviketeollisuus ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Pakkausyhdistys ry:n jäsenet. Materiaalitehokkuudella voidaan säästää kustannuksia, parantaa arvoketjun hallintaa, ja saavuttaa muita liiketoimintahyötyjä. Materiaalitehokkuuden sitoumukset (Motiva)   X
Energianeuvonta Alueelliset energianeuvojat antavat puolueetonta tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista (lämpöpumput, energian säästäminen, veden kulutus, energiatehokas rakentaminen, aurinkosähkö, aurinkolämpö, lämmitystavan valinta omaan kiinteistöön, energian päästöt tai joku muu energian tuotantoon, säästämiseen tai kulutukseen liittyvä asia).   Lista alueellisista energianeuvojista (Energiavirasto) X  
Materiaalitori Materiaalitori on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen ammattimaiseen vaihdantaan. Materiaalitorissa voi myös etsiä ja tarjota näihin liittyviä palveluja, kuten jätehuolto- ja asiantuntijapalveluja. Materiaalitorin antaa rahallisen arvon sivuvirralle tai ylijäämälle. Se tuo yhteen palveluntarjoajat, ostajat ja myyjät. Materiaalitori X X
Toimialakohtaiset testit The European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) sivuilta löytyy englanninkielisiä testejä eri toimialoille, joilla voi testata mitä yritys voisi tehdä resurssitehokkuutensa parantamiseksi.   EREK X  
Valonian tarkistuslista Valonia on julkaissut tarkastuslistoja, joiden avulla yritys voi selvittää toimintansa keskeisimmät ympäristövaikutukset ja tehdä pohjan ympäristösuunnitelmalle.   Tarkistuslistat yrityksen ympäristönäkökohtien tunnistamiseen (Valonia) X  

Johtamisjärjestelmät

Työkalu

Kuvaus

Hyödyt

Lisätietoja

Alkava työ

Vakiintunut työ

ISO 14001 ISO 14001 on kansainvälinen organisaatioiden vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, jonka avulla se tunnistaa toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset ja toimii suunnitelmallisesti päästöjen, jätteiden, energian ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi. Standardi perustuu PDCA-malliin (plan, do, check, act), joka korostaa systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Standardin mukainen ympäristöjärjestelmä voidaan sertifioida. ISO 14001   X
EMAS EMAS on ISO 14001 kaltainen ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu EU:n EMAS-asetukseen. Osallistuminen on vapaaehtoista. EMAS asettaa ISO 14001:een verrattuna lisävaatimuksia järjestelmälle, joista näkyvin on julkinen raportointi ympäristöasioista. EMASilla samat hyödyt kuin ISO14001:llä ja lisäksi korkeat oikeellisuusvaatimukset. Nämä tarkastaa organisaation toimialalle päteväksi todettu akkreditoitu taho vuosittain (pienten organisaatioiden osalta on mahdollisuus harvennettuun todentamiseen). EMAS   X
ISO 50001 ISO 50001 on kansainvälinen organisaatioiden vapaaehtoinen energiajärjestelmä, joka antaa vaatimukset energianhallinta-järjestelmän luomiseen, käyttöönottoon, ylläpitoon ja parantamiseen. Se tarjoaa järjestelmällisen menettelytavan energiasuoritteen ja energianhallinta-järjestelmän jatkuvaan parantamiseen. Standardi perustuu PDCA-malliin (plan, do, check, act), joka korostaa systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Standardin mukainen ympäristöjärjestelmä voidaan sertifioida. ISO 50001   X
ETJ, ETJ+ Energiatehokkuus-järjestelmä (ETJ) on kansallinen järjestelmä energiatehokkuuden järjestelmälliseen parantamiseen ja johtamiseen. ISO 50001 -standardiin perustuva johtamisjärjestelmä sisältää tiukemmat vaatimukset energiatehokkuuden seuraamiselle ja mittaamiselle sekä tavoitteiden saavuttamisen seurannalle. ETJ auttaa yritystä luomaan systemaattisen menettelyn energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä energiankulutuksen ja kustannusten pienentämiseen. EJT   X

 

Julkaistu 9.9.2021 klo 12.02, päivitetty 11.4.2023 klo 10.58
  • Tulosta sivu