Hyppää sisältöön

Toimintamallit: Kunnan keinoja edistää yritysyhteistyötä

Tälle sivulle on koottu kuntien käytössä olevia alueellisen ilmastoyhteistyön toimintamalleja ja keinoja edistää yritysten ilmastotyötä. Tarkoituksena on helpottaa kuntien ilmastotyötä kokoamalla yritysyhteistyön toimintatavat yhteen paikkaan helposti monistettavaksi.

Toimintamallit on jaoteltu teemoittain kategorioihin. Osa toimintamalleista on jatkuvaa toimintaa, osa puolestaan yksittäisiä tekoja. Lisäksi yhden toimintamallin sisällä on usein myös soveltamisvaraa. Tästä syystä toimintamalleja käyttöönotettaessa on aina tunnistettava kunnan olemassa olevat resurssit ja pohdittava missä mittakaavassa toimintamallin käyttöönottaminen on mahdollista.

Toimintamallit eivät ole riippuvaisia toisistaan, eivätkä ne edellytä verkoston perustamista. Näin ollen toimintamallien käyttöönottaminen on mahdollista eri kokoisille kunnille pieninkin resurssein. 

Kunnan keinoja edistää yritysyhteistyötä

Kunnan perustekeminen

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten
Maankäyttö, kaavoitus, liikenneyhteydet ja energiaratkaisut Kunta luo pohjan mahdollisimman kestävän liiketoiminnan toteuttamiselle

Osana kunnan strategisia ohjelmia. Muokataan kestäviä rakenteita esim. energiaratkaisuilla, infralla ja tontinluovutusehdoilla.

Lisätään kunnassa ilmasto-osaamista sekä reagoidaan oikea-aikaisesti.

Viranomais- ja lupatoiminta Huomioidaan luvissa ja päätöksissä ilmastonäkökulma/-vaikutukset

Huomioidaan ilmasto esim. ympäristönsuojelumääräyksissä, energiatehokkuusvaatimuksissa ja annetaan helpotuksia uusiutuvan energian asentamiselle.

Lisätään kunnassa ilmasto-osaamista.

Ilmasto-osaamisen lisääminen omassa organisaatiossa Parempia linjauksia yritysten ilmastotyön tueksi Koulutuksen järjestäminen henkilöstölle ja poliittiselle johdolle. Ilmasto-osaamisen ja vastuullisen liiketoimintaymmärryksen lisääminen. 

 

Alueen kehittäminen yhdessä

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä

Yritysten osallistaminen strategia- tai ohjelmatyöhön

Kunnan ilmastotyön suunnittelu ja sparraaminen Osallistamisen keinoin; esim. työpajoja, kyselyitä, haastatteluja Riihimäen ilmastostrategia
Yritysten osallistaminen kunnan ilmasto-ohjelman toimenpiteisiin Alueellisen hiilineutraalisuustavoitteen edistäminen Tarvitaan tietoa mitä alueen yritysten ilmastopäästöt ovat > mihin fokusoidaan > valitaan keinot yritysten motivoimiseksi  
Yhteiset kehityshankkeet Alueellisten haasteiden ratkaiseminen, toiminnan kehittäminen tai tiedon lisääminen, referenssejä yrityksille Tunnistetaan tarve, johon vastaaminen edellyttää yhteistyötä sidosryhmien kanssa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö FVH
Kunnan järjestämä innovaatio-/ideakilpailu, hackathon Parhaat ratkaisut/toimintatavat kunnan käyttöön, markkinoiden ohjaaminen ja referenssejä yrityksille Tunnistetaan haaste, johon tarvitaan innovatiivinen vähähiilinen ratkaisu Esimerkiksi Helsinki Energy Challenge

 

Markkinoiden ohjaaminen

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä
Kunnan vastuulliset hankinnat Referenssejä yrityksille, kestäviä ratkaisuja kunnalle Markkinavuoropuhelut, hankintakriteerien jatkuva kehittäminen Lisätietoa mm. HankintaKeinosta
Rahoituksen myöntäminen kuntastrategiaa tukeville ideoille Kuntastrategian jalkauttaminen Myönnetään rahaa hyville ideoille Lappeenranta

 

Palkitseminen ja tunnukset

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä
Kunnan lanseeraama vastuullisuusmerkki Yrityksille viestintä- ja brändiarvoa sekä kilpailuetua. Kunnalle merkin jakajana näkyvyyttä ja tietoa yritysten ilmastotyöstä

Selvitetään alueellinen kiinnostus merkille, laaditaan kriteeristö ja merkin myöntämisperusteet, määritellään voimassaoloaika. Viestitään aktiivisesti merkin olemassaolosta.

**Huom.
*Vaatii paljon resursseja: ilman kriteeristöä ja voimassaoloaikaa erittäin suuri viherpesun riski > huono kuva myös myöntäjästä
*Merkin tunnetuksi tekeminen ja ylläpito vaatii huomattavasti viestintää
*Merkkiviidakossa pohdittava yritysten kiinnostus uuteen merkkiin

Seinäjoen Energia

Iin kunta, Paikallista-merkki

Viksu Kuopio -tunnus

Diplomin/kunniakirjan myöntäminen Yrityksille viestintä- ja brändiarvoa sekä kilpailuetua. Kunnalle jakajana näkyvyyttä ja tietoa alueen yritysten ilmastotyöstä

Laaditaan kriteeristö ja myöntämisperusteet.

**Huom. Ilman kunnollista kriteeristöä viherpesun riski kasvaa > huono kuva myös myöntäjästä

Lahden ilmastokumppanuus -diplomia voi käyttää todistuksena ympäristövastuullisuudesta markkinoinnissa ja kilpailutuksissa

Ilmastokumppanuus Satakunta: Satakunnassa yritys saa ilmastositoumuksesta Hinku-kunniakirjan ja oikeuden käyttää Hinku-tunnusta viestinnässään.

Kunnan jakama vuosittainen palkinto Yrityksille viestintä- ja brändiarvoa sekä kilpailuetua. Kunnalle palkinnon jakajana näkyvyyttä ja tietoa alueen yritysten ilmastotyöstä Laaditaan arviointikriteerit palkinnon myöntämiselle, viestitään aiheesta

Keravan ympäristöpalkinto

Järvenpään Järkevä-palkinto

Hyvinkään energiatehokkuuspalkinto

 

Viestintä

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä
Viestiminen kohdennetusti yrityksille kunnan ilmastoasioista ja mahdollisuuksista sekä kunnan tuottamista materiaaleista Tietoisuuden lisääminen, innostavalla viestinnällä muiden motivoiminen, julkaisut paremmin yritysten käyttöön, tehtyjen ilmastoselvitysten liiketaloudelliset vaikutukset

Käännetään kunnan viestit yrityksiä kiinnostavaksi; esim. selvitys alueen ilmastoriskeistä > mitä tarkoittaa käytännössä yrityksille. Muokataan kunnan materiaalit helposti yritysten käyttöönotettavaksi, esim. ilmastoviestintäohjeista versio yrityksille tai ekotukikoulutuksesta versio yrityksille.

Viestitään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tarvitaan viestintäkanavia sekä resursseja kohdentaa viestit yrityksille.

Joensuun vastuullisen viestinnän ohjeistus
Tiedottaminen muiden tarjoamista mahdollisuuksista, palveluista, yritysyhteistyöverkostoista, sitoumusalustoista jne. Olemassa olevien palvelujen hyödyntäminen, kunnan resurssien säästäminen

Edellyttää yrityspalveluiden ja mahdollisuuksien aktiivista seurantaa, esim. ajankohtaiset rahoitushaut, energianeuvontapalvelut, hankekumppanuudet.

Vaikuttavuuden lisäämiseksi pitkäjänteinen, jatkuva ja suunnitelmallinen viestintäkokonaisuus.

Joensuun ilmastokumppanuuspankki

Nurmijärven kunta

Pori: pk-yritysten tuet, energiatehokkussopimukset

Vähähiilisyyteen kytkeytyvän datan avaaminen Uuden vähähiilisen liiketoiminnan mahdollistaminen, kunnan tuottaman tiedon hyötykäyttö Avataan data esim. avoimen datan portaaliin kaikkien nähtäville. Viestitään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti kiinnostuksen herättämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Avoimen datan palvelu HRI

Yritysten ilmastotekojen jakaminen kunnan kanavissa Yrityksille viestintä- ja brändiarvo, kilpailuetu, tekojen näkyväksi tekeminen paikallisesti, toimintakulttuurien muutos

Määritellään kriteeristö viestintäkynnyksen ylittämiselle/arvioidaan teon markkina-arvo muille ja päätetään viestintäkanavista. Viestitään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti vaikuttavuuden lisäämiseksi.

- Esim. Vastuullisia yritystarinoita -juttusarja kunnan verkkosivuilla
- Konsepti voidaan toteuttaa yhteistyössä esim. paikallisten yritysyhdistysten kanssa
- Ilmastoverkostossa voidaan luvata tietty näkyvyys vuodessa yritykselle

KESTÄVÄT-ilmastoyhteistyöverkosto (Alavus, Kuortane, Kurikka ja Lapua)

Pori

Kuusamo mukana #duunienergiaa -kampanjassa

Kauhajoki

Viestintäkampanjat Yritysten ilmastotietoisuuden lisääminen ja toimintaan tarttuminen, innostavalla viestinnällä motivoiminen

Tunnistetaan kärkiteemat, joihin kunta haluaa vaikuttaa. Valitaan kampanjalle riittävän pitkä toteuttamisaika (esim. 1. vuonna liikkuminen, 2. vuonna energia jne.). 

Voidaan toteuttaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esim. Traficom/fiksusti töihin. Myös kansallisia teemaviikkoja/-päiviä voi hyödyntää.

 

 

Toimijoiden törmäyttäminen

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä
Yritysten verkostoitumisen tukeminen Uusien yhteistyökuvioiden ja innovaatioiden syntyminen. Myös alueen kilpailukyvyn lisääminen, yritysten toimintaedellytysten paraneminen.

Kunta toimii kokoajana ja alustojen tarjoajana yritysten kohtaamisille.

Verkostoituminen vaatii useita kohtaamisia, ideoiden työstöä ja prosessointia. Suositeltavaa rajata toimiala/teema riittävän kapeaksi, jotta päästään konkretiaan. Voidaan esimerkiksi järjestää puurakentamisen toimijoille kohdennettu tapaamisten sarja. 

Seutukaupunkien yritysverkostot (esim. puurakentaminen)
Verkkoalusta toimijoiden törmäyttämiseen Toimijoiden yhteensaattaminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen

Vaatii verkkoalustan ja sen ylläpidon. Alustan tunnetuksi tekeminen ja riittävän käyttäjäjoukon sitouttaminen vaatii aktiivista ja pitkäjänteistä viestintää.

Verkkoalusta voi olla avoin kaikille organisaatioille ja yksittäisille kuntalaisille tai olla suljettu tietyn yritysjoukon työskentelyalusta.

Joensuun kuntamatch

Lappeenrannan Greenreality -verkosto

Oppilaitosyhteistyö Yrityksille sparrausta ja uusia näkökulmia vastuullisuusasioihin, opiskelijoille kosketuspintaa käytännön työelämään ja yritysvastuullisuuteen

Useita käytännön toteutusmahdollisuuksia; kurssityöt, työharjoittelut, projektit, opinnäytetyöt. Kunnan rooli käynnistää ja ylläpitää yhteistyötä, varmistaa tekemisen tukevan myös kunnan asettamia tavoitteita.

Esim. vuosittain osana tiettyä kurssia opiskelijat toteuttaa päästölaskentaa tai tekee vastuullisen liiketoiminnan analyyseja yrityksille (mm. ilmasto-SWOT).

Lahden ilmastokumppanuus
Kesätyöntekijöiden palkkaaminen Nuorille kosketuspintaa käytännön työelämään ja perehtymistä yritysvastuullisuuteen. Yrityksille uusia näkökulmia, näkyvyyttä tai muuta lisäarvoa.

Useita käytännön toteutusmahdollisuuksia, esim. kunnan sosiaaliseen mediaan ilmastonostoja alueelta tai verkkosivuille juttusarja vastuullisista toimijoista; kunnan vastuullisuusimago, yrityksille näkyvyys.

Myös esim. tuotettujen materiaalien "kääntäminen" yrityksiä kiinnostaviksi, päästölaskentaa yrityksille tai muuta palvelua, johon osaamista.

Carunan #duunienergiaa -kesätyökampanja
Tapahtumat, teemakohtaiset tilaisuudet Yritysten/muiden toimijoiden yhteensaattaminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen Tunnistetaan tärkeä teema tai tarve, jota halutaan näkyville tai joka edellyttää toimijoiden yhteensaattamista. Vaatii resursseja tapahtumajärjestämiseen. Lisätietoa tapahtumien suunnitteluun: hiilineutraalisuomi.fi

 

Koulutus ja neuvonta

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä
Vastuullisuuskoulutus/-valmennus yrityksille Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen Tarjotaan yrityksille käytännönläheistä koulutusta ilmastoaiheen ympärillä. Vaatii koulutustarpeen tunnistamisen, rajaamisen ja resursseja (aikaa ja osaamista tai rahaa).

Hämeenlinnan IlmastoPARKKI -hanke

Laitilan kunnan maksuton energialaskentapalvelu

Kunnan yritysneuvonnan vastuullisuuspalvelu Käytännöllinen apu tekemiseen, tietoisuuden ja osaamisen lisääminen Määritellään tarjottavan palvelun laajuus ja lisätään yritysneuvonnan ilmasto-osaamista esim. koulutuksilla.

Valonian hanke: ilmasto osaksi yritysneuvontaa

Helsingin Energiarenessanssitiimi

Kalajoen hanke energia-asiantuntijapalvelun kehittämiseksi

 

Sitoumus

Toimintamalli/Mitä Miten Missä
Allekirjoitettu ilmastositoumus kunnan ja yrityksen välille

Määritellään sitoumuksen minimitaso, arvioidaan ja tarvittaessa sparrataan siinä. Päätetään mittaroinnista ja seurannasta sekä mahdollisesta kytkennästä kunnan ilmasto-ohjelmaan. Määritellään voimassaoloaika. 

**Huom.
*Ilman kriteeristöä ja voimassaoloaikaa erittäin suuri viherpesun riski, varsinkin jos samalla myönnetään vastuullisuusmerkki > huono kuva myös myöntäjästä.
*Jos sitoumusta seurataan, pohdittava hyötysuhde; yhteismitallisten indikaattoreiden asettaminen vaikeaa ja seuranta jopa mahdotonta > raportointi aikaavievää ja turhaa, jos vaikuttavuutta ei voida osoittaa.
* Seurantaa vaikeuttaa alojen nopea kehittyminen = sitoumukset vanhenevat nopeasti, kunnalla ei osaamista sparraamiseen

Tyypillisesti suljetuissa ilmastoverkostoissa kriteerinä liittymiselle, esim. Helsingissä ja Tampereella


Taustaa

Sivun sisältö perustuu ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -rahoitusohjelman saaneeseen hankkeeseen ”Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö”. Sivustoa päivitetään ohjelmakauden aikana.

Lisätietoja ja kehittämisehdotuksia

  • projektikoordinaattori Heta Itämäki, heta.itamaki@vantaa.fi
Julkaistu 15.9.2021 klo 11.24, päivitetty 20.9.2021 klo 10.05

  • Tulosta sivu