Kontaktoi ja motivoi

02_Kontaktointi_ja_Motivointi_Headerkuva

Jotta yritykset aktivoituvat ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sisällyttävät sen strategiseen päätöksentekoonsa ja operatiiviseen toimintaansa, tulee heidän olla motivoituneita ja ymmärtää kattavasti ilmiön eri näkökulmat.

Kunnan rooli ilmastoyhteistyössä on osaltaan kasvattaa asiaan liittyvää motivaatiota ja ymmärrystä sekä toimia aktiivisena aloitteentekijänä ja yhteistyön mahdollistajana.

Motivointityössä kuntien tulisi korostaa yrityksille, mitä mahdollisuuksia ja uhkia ilmastonmuutokseen liittyy ja mitä vahvuuksia, heikkouksia ja/tai kehittämisedellytyksiä yritysten toiminnassa näihin liittyen on. Tämä on ensimmäinen askel kohti uusien toimintamallien omaksumista. Yritysten kohtaamat uhat ja mahdollisuudet voivat olla sektorikohtaisia (regulaatio, markkinariskit) tai yrityskohtaisia (maine, kilpailukyky, tuote).

Koko arvoketjun ja siihen liittyvien ilmastovaikutusten tiedostaminen on myös tärkeää, jotta voidaan löytää tehokkaimmat toimenpiteet ja kehittää yritysten teollisiin symbiooseihin liittyvää yhteistyötä.

Usein pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole erillistä työntekijää, resursseja tai osaamista ilmastotyöhön. Tämän takia on tärkeää saada motivoitua yritykset yhteisiin verkostoihin, joissa jaetaan tietoa, tuetaan toisia ja annetaan hyviä esimerkkejä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset markkinoiden muuttumiseen

Liiketoiminnaliiset Syyt

Liiketoiminnalliset syyt

 • Kustannustehokkuus (energia- ja materiaalitehokkuus)
 • Riskienhallinta
 • Maine, brändi
 • Henkilöstön motivointi
Sääntelyyn liittyvät syyt

Sääntelyyn liittyvät syyt

 • Meneillään olevat lakimuutokset: päästörajat, päästökauppa, energiatehokkuuslait, luvat
 • Odotettavissa olevat muutokset 
 • Innovaatiotuet
Sidosryhmien vaatimukset

Sidosryhmien vaatimukset

 • Asiakkaat ja kuluttajat
 • Sijoittajat
 • Järjestöt
 • Sosiaalinen hyväksyttävyys/toimilupa
Markkinoiden muutos

Markkinoiden muutos

 • Kilpailijoiden muutos – kenellä on kilpailuetu?
 • Raaka-ainemarkkinoiden, kysynnän, tarjonnan ja hintojen muutos
Fyysiset muutokset

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat fyysiset muutokset

 • Tulvat
 • Kuivuus
 • Ääri-ilmiöt

Yritysten kontaktointi

Yritysten kontaktointi ja sitouttaminen mukaan toimintaan on yhteistyömallin synnyttämisen keskiössä.

 • Kuntien voi olla vaikea saada ensikontaktia yrityksiin. Usein kannattaa aloittaa yrityksistä, jotka ovat jo mukana toiminnassa jonkun muun verkoston tai yhteistyömuodon kautta, osoittaneet muuten kiinnostuksensa asiaa kohtaan tai joiden vaikutus alueen päästöihin on merkittävä.
 • Oleellista on saada yhteydenotto erottumaan muista yhteydenotoista. Tähän voi auttaa esimerkiksi lyhyt yhteenveto yrityksen saamista hyödyistä (säästöpotentiaali, hankeyhteistyön mahdollisuudet, erilaisten työkalujen tarjoaminen, viestinnällinen yhteistyö ja imagohyödyt).

Apuna voidaan käyttää jo olemassa olevia kontakteja

 • Yrittäjäjärjestöt ja -verkostot: kauppakamarit, nuorkauppakamarit, Suomen yrittäjät
 • Suorat kontaktit yritysasiamiehien, elinkeino/kehitysyhtiöiden ja yritysneuvonnan kautta
 • Yrityksille suunnatut teemaseminaarit ja tilaisuudet
 • Hankkeet, toimintamallit: Seutukaupunkien yritysverkostot, FISS-toimintamalli

Myös kuntaan yhteydessä oleville yrityksille voidaan markkinoida toimintaa eri kuntaorganisaation osissa:

 • Lupa-asiat
 • Elinkeino/yrityspalvelut
 • Ympäristöpuoli
 • Tekninen toimi
 • Kunnan hankinnat

Tehokkain tulos saadaan, kun ilmastotyö on sisällytetty koko kunnan organisaatioon ja tekemiseen. Näin ollen voidaan hyödyntää kunta-yritys -kontakteja luonnollisemmin, osana muutakin yhteistoimintaa.

Julkaistu 14.12.2020 klo 14.33, päivitetty 16.12.2020 klo 14.36
 • Tulosta sivu