Seuranta

05_Seuranta_Headerkuva

Seuranta tulee ottaa huomioon jo tavoitteita asetettaessa. Tavoite vaikuttaa muun muassa seurannan laajuuteen. 

Seurannan vaatimuksia asettaessa tulee huomioida verkostoon liittyvien tahojen erilaiset valmiudet tietojen keräämiseen.  Vaatimukset voidaan asettaa esimerkiksi toiminnan vakiintumisasteen perusteella, jolloin verkostossa voi olla mukana monella tavalla ja seurannasta ei tule kenellekään ylitsepääsemätöntä rasitetta.

Esimerkiksi toiminnan alkuvaihe voi olla oppimista ja vertaistukea, toisin sanoen verkostoon liittyvä voi kertoa omin sanoin minkälaista toimintaa yrityksissä on toteutettu verkoston tavoitteisiin liittyen. Kehittyneemmissä seurantatavoissa arvioidaan/lasketaan toteutettujen toimien vaikutusta kasvihuonepäästöihin tai esimerkiksi yrityksen tulokseen.

Seurattavia asioita voivat muun muassa olla toteutettujen toimien lukumäärä ja arvioidut/lasketut vaikutukset päästöihin tai energiankulutukseen, tai kysely toiminnan vaikutuksista yrityksessä (taloudelliset säästöt, jätemäärä, raaka-aineiden kulutus jne.).

Toimintaa käynnistettäessä tulee sopia ja miettiä

Resurssit ja työnjako:

  • Kuka tulee seuraamaan ja keräämään datan yrityksissä ja kuka hoitaa asiaa kunnassa.

Seurannan taso:

  • Toiminnan seuranta tulee mitoittaa oikein toiminnan laajuuden suhteen.

Raportointi:

  • Miten, minne ja millä aikataululla tiedot raportoidaan.

Hyödyt ja haasteet

Hyödyt:

  • Seurantatiedon kerääminen on tärkeää toiminnan ohjaamisen kannalta.
  • Tuloksia voidaan hyödyntää viestinnässä ja uuden toiminnan suunnittelussa.
  • Tuloksellisen toiminnan todentaminen yrityksen sisällä ja mahdollisille toiminnan rahoittajille.

Haasteet:

  • Datan saatavuus ja sen kerääminen. Onko tietoa olemassa yrityksessä ja onko henkilökunnalla valmiuksia sen oikeellisuuden arvioimiseen.
  • Oikeiden mittarien löytäminen tavoitteen seuraamiseen.
  • Tietojen keräämisen edellyttämä resurssi.

Esimerkkejä seurannasta

Joensuun Ilmastokumppanuus

Joensuussa periaatteena on vapaaehtoinen sitoutuminen. Kun yritys tai yhteisö lähtee mukaan, he itse seuraavat miten toimenpiteet vaikuttavat.

Materiaalikatselmukset

Tuloksia seurataan katselmoituihin yrityksiin tehtävillä kyselyillä, joista koostetaan toiminnan vaikutuksia mm. taloudellisina säästöinä, jätemäärän ja raaka-ainekäytön vähenemänä ja tehtyinä investointeina.

Teolliset symbioosit

Seurataan verkostossa toimivien yritysten määrää, löydettyjä ja edistettyjä symbiooseja ja raaka-aineiden säästöä.

Energiatehokkuussopimukset

Tavoitteiden saavuttamista seurataan toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden säästöjen perusteella.

Julkaistu 14.12.2020 klo 14.34, päivitetty 27.5.2022 klo 15.35
  • Tulosta sivu