Seuranta ja vaikuttavuus

05_Seuranta_Headerkuva

Seuranta tulee ottaa huomioon jo tavoitteita asetettaessa, sillä tavoitteet vaikuttavat seurannan laajuuteen. Seurannan vaatimuksia asettaessa tulee myös huomioida yrityksen valmiudet tietojen keräämiseen. 

Vaatimukset voidaan asettaa esimerkiksi toiminnan vakiintumisasteen perusteella, jolloin verkostossa voi olla mukana monella tavalla ja seurannasta ei tule ylitsepääsemätöntä rasitetta. Esimerkiksi toiminnan alkuvaihe voi olla oppimista ja vertaistukea, toisin sanoen verkostoon liittyvä yritys voi kertoa omin sanoin minkälaista toimintaa yrityksissä on toteutettu verkoston tavoitteisiin liittyen. 

Kehittyneemmissä seurantatavoissa arvioidaan/lasketaan toteutettujen toimien vaikutusta kasvihuonepäästöihin tai esimerkiksi yrityksen tulokseen.

Seurattavia asioita voivat muun muassa olla toteutettujen toimien lukumäärä ja arvioidut/lasketut vaikutukset päästöihin tai energiankulutukseen, tai kysely toiminnan vaikutuksista yrityksessä (taloudelliset säästöt, jätemäärä, raaka-aineiden kulutus jne.).

Toimintaa käynnistettäessä tulee sopia ja miettiä

Resurssit ja työnjako:

  • Kuka tulee seuraamaan ja keräämään datan yrityksissä ja kuka hoitaa asiaa kunnassa.

Seurannan taso:

  • Toiminnan seuranta tulee mitoittaa oikein toiminnan laajuuden suhteen.

Raportointi:

  • Miten, minne ja millä aikataululla tiedot raportoidaan.

Seurannan hyödyt ja haasteet

Tietojen ja datan kerääminen voidaan usein kokea haastavaksi ja työlääksi, mutta toisaalta raportointi on ainoa keino seurata toiminnan vaikuttavuutta ja sitä ollaanko menossa oikeaan suuntaan.

Hyödyt ja motivointi seurantaan

  • Seurantatiedon kerääminen on tärkeää toimien ohjaamisen kannalta.
  • Tulosten hyödyntäminen viestinnässä ja uuden toiminnan suunnittelussa.
  • Tuloksellisen toiminnan todentaminen yrityksen sisällä ja mahdollisille toiminnan rahoittajille.

Mahdollisia haasteita

  • Datan saatavuus ja sen kerääminen. Onko tietoa olemassa yrityksessä ja onko henkilökunnalla valmiuksia sen oikeellisuuden arvioimiseen.
  • Oikeiden mittarien löytäminen tavoitteen seuraamiseen.
  • Tietojen keräämisen edellyttämä resurssi.
Julkaistu 14.12.2020 klo 14.33, päivitetty 14.12.2020 klo 11.21
  • Tulosta sivu