Kommunernas klimatutsläpp minskade med 7,4 procent år 2020

Nyhet 16-08-2021 kl. 9.07
Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar utifrån preliminära uppgifter har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 7,4 procent år 2020 jämfört med det föregående året. Den största minskningen skedde i elförbrukningens utsläpp (-20,3 procent). Enligt de preliminära uppgifterna minskade utsläppen även inom andra sektorer i kommunerna.
Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2020. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna © SYKE

Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar utifrån preliminära uppgifter har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 7,4 procent år 2020 jämfört med det föregående året.

Den största minskningen skedde i elförbrukningens utsläpp (-20,3 procent). Utsläppen från elförbrukningen minskade på grund av övergången från fossila bränslen till vindkraft och den minskade elförbrukningen till följd av det varma året.

Enligt de preliminära uppgifterna minskade utsläppen även inom andra sektorer i kommunerna. Fjärrvärme producerades i allt högre grad med biomassa och oljeuppvärmning byttes mot alternativa uppvärmningsmetoder. Vid granskning av fjärrvärmens utsläppsminskningar ska man dock beakta att beräkningarna inte innefattar de effekter som skörd av biomassa har på växthusgasbalanserna inom markanvändningssektorn. Även utsläppen från vägtrafiken minskade i nästan alla kommuner.

”Det kan antas att en del av utsläppsminskningarna skedde till följd av det exceptionella coronaåret. Till exempel inom vägtrafiken minskade utsläppen huvudsakligen på grund av färre körkilometer, men effekterna av fordonsbeståndets elektrifiering och förbättrade energieffektivitet börjar också så småningom bli synliga. Coronaårets följder på utsläppsutvecklingen kan inte presenteras direkt, men det är möjligt att härleda utsläppsutvecklingen inom elförbrukningen, sjötrafiken och industrin till undantagsförhållandenas effekter”, säger beräkningsansvarige specialforskare Santtu Karhinen från SYKE.

En positiv utsläppstrend kan också observeras över en längre tidsperiod. Utsläppen har minskat i nästan alla kommuner i Finland åren 2005–2020, där den genomsnittliga förändringen har varit -24 procent.

År 2020 orsakades de flesta utsläppen av vägtrafik (26 procent), jordbruk (20 procent), fjärrvärme (15 procent) och elförbrukning (uppvärmnings- och konsumtionsel sammanlagt 11 procent).

Kommunernas sammanlagda utsläppsfördelning år 2020

År 2020 orsakades de flesta utsläppen av vägtrafik (26 procent), jordbruk (20 procent), fjärrvärme (15 procent) och elförbrukning (uppvärmnings- och konsumtionsel sammanlagt 11 procent).
Kommunernas sammanlagda utsläppsfördelning år 2020. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

Stora skillnader mellan landskap i invånarspecifika utsläpp

De invånarspecifika utsläppen minskade i alla landskap jämfört med året innan. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna och landskapen i hur utsläppen fördelar sig mellan olika sektorer och hur de utvecklas. Enligt de preliminära uppgifterna är invånarspecifika utsläpp lägst i de södra landskapen. Situationen var samma förra året.

Skillnaderna mellan landskapen förklaras av skillnader i näringsstrukturer, geografiska egenskaper, väderförhållanden och bränsleanvändningen vid fjärrvärme.

Landskapens växthusutsläppen per invånare år 2020

De invånarspecifika utsläppen minskade i alla landskap jämfört med året innan. Enligt de preliminära uppgifterna är invånarspecifika utsläpp lägst i de södra landskapen. Situationen var samma förra året.
Landskapens växthusutsläppen per invånare år 2020. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

Preliminära uppgifter förbättrar utsläppsberäkningens aktualitet

SYKEs utsläppsberäkningssystem ALas täcker alla kommuner i Finland och 80 utsläppssektorer. Alla kommuners och sektorers utsläpp och energiförbrukning kalkyleras årligen. Beräkningsmodellen uppdateras vid behov till exempel när nytt informationsmaterial kommer till hands. För närvarande finns slutliga utsläppsresultat tillgängliga för åren 2005–2019. De slutliga resultaten för det senaste året publiceras efter cirka 1,5 år.

De nu publicerade beräkningarna utifrån preliminära uppgifter av regionala växthusutsläpp (ALasPre) genomfördes för första gången i ALas-systemet. Syftet med publikationen är att förbättra beräkningssystemets aktualitet genom att erbjuda förhandsinformation om utsläppstrenden före publiceringen av den slutliga statistiken nästa vår.

ALasPre innehåller information om 13 utsläppssektorer och vindkraftsersättningen, presenterad med Hinku-beräkningsregler. Exaktheten av beräkningen inom sektorerna varierar enligt materialet som används. Resultaten av beräkningarna av bland annat väg-, sjö- och spårtrafiken, jordbruket och F-gaserna ligger mycket nära de slutliga resultaten. Beräkningarna av utsläppen från fjärrvärme och industrin är däremot de mest osäkra i detta skede. 

I standardberäkningen som är avsedd för uppföljning av kommunernas mål tillämpas Hinku-beräkningsreglerna. I Hinku-beräkningen har man strävat efter att avlägsna sådana faktorer som kommunen inte kan påverka. Följaktligen blir största delen av industrin och genomfartstrafiken utanför beräkningarna. Elförbrukningens utsläpp beräknas enligt utsläppen för den genomsnittliga elektriciteten som produceras i Finland. Vindkraftsproduktionen som sker på kommunernas område beaktas separat genom att beräkna en klimatkompensation för kommunen för denna produktion. 

I fortsättningen beräknas även konsumtionsbaserade utsläpp

För användning vid sidan av förbrukningsbaserad utsläppsberäkning utvecklar man för närvarande utsläppsberäkning som grundar sig på konsumtion. Detta färdigställs under första halvan av 2022. Konsumtionsbaserad beräkning grundar sig på hushållens konsumtion av energi, föremål och tjänster i kommunen och på investeringar och den offentliga förvaltningens konsumtion. Var utsläppen fysiskt skapats har i detta fall ingen betydelse, och beräkningen beaktar produkternas och tjänsternas hela produktionskedja.

Utsläppens konsumtionsbaserade beräkning ger en ny synvinkel på utsläppens regionala allokering och stöder för sin del kommunernas klimatarbete vid sidan av det nuvarande beräkningssystemet.

Kommunernas utsläppsberäkning har fått finansiering från EU:s Life IP Canemure-projekt.

Utsläppsberäkningens material finns öppet tillgängliga för alla:

Bilder

Mer information

  • specialforskare Santtu Karhinen, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1889, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialforskare Juha Grönroos (jordbruk), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1128, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialforskare Sampo Pihlainen (spår- och sjötrafik), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 2225, fornamn.efternamn@syke.fi
  • planerare Tommi Forsberg (F-gaser), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1116, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialforskare Jouko Petäjä (avstjälpningsplatser), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1508, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialforskare Eija Ferreira (Oljevärme och annan separat uppvärmning), Finlands miljöcentral, tfn 0295 252 227, fornamn.efternamn@syke.fi
  • Hinku-nätverkets nationella ledare, professor Jyri Seppälä, Finlands Miljöcentral, tfn 029 525 1629, fornamn.efternamn@syke.fi

  • Skriv ut sidan