Energiaturvallisuus ja oikeudenmukaisuus

Puhdas energiasiirtymä on mahdollista totuttaa vähentämällä eriarvoisuutta, parantamalla energiaturvallisuutta ja luomalla edellytyksiä energiapolitiikan toimien hyväksyttävyydelle. Siirtymän politiikkatoimet voivat kuitenkin myös kärjistää hyvinvointieroja, lisätä vastakkainasetteluja ja heikentää yhteiskunnallista luottamusta. Lisäksi on tärkeää tarkastella energiasiirtymän vaikutuksia globaaliin oikeudenmukaisuuteen ja turvallisuuteen.

Energiasiirtymän edetessä tehdään valintoja sekä politiikkatoimien että teknologisten polkujen suhteen. Näihin liittyy erilaisia turvallisuuteen liittyviä ulottuvuuksia, joita voidaan arvioida ex-ante ja ex-post-menetelmin. Tavoitteena on saada riittävän monipuolinen ja syvällinen, mutta samalla konkreettinen kuva energiaturvallisuuden ja -oikeudenmukaisuuden edistämisen tarpeista ja ratkaisuista.

Tutkittu tieto siirtymän teknologisten polkujen, politiikkatoimien ja -prosessien oikeudenmukaisuudesta ja energiaturvallisuuden edellytyksistä auttaa tunnistamaan, miten haittojen perusteetonta kasautumista voidaan torjua ja minimoida, ja miten voidaan mahdollistaa energiaturvallinen ja oikeudenmukainen siirtymä.

Tietoa energiapolitiikan tueksi

RePower-CEST -hankkeen viidennessä työpaketissa tuotetaan tietoa energiasiirtymän oikeudenmukaisuus- ja turvallisuusvaikutuksista ja edellytyksistä päätöksenteon tueksi. Työpaketissa

  • laaditaan ehdotuksia oikeudenmukaisuuden, energiaturvallisuuden ja huoltovarmuuden tarkastelutavoiksi,
  • sovelletaan niitä ajankohtaisen politiikan arviointiin sekä
  • tuotetaan suosituksia oikeudenmukaisuuden ja energiaturvallisuuden parantamiseksi.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää puhtaan siirtymän politiikassa, jota vuosina 2024-2026 määritellään keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa (KAISU), energia- ja ilmastostrategian laadinnassa ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa. Hankkeen oikeudenmukaisuutta koskevissa tehtävissä tuotettua tietoa käytetään myös näissä suunniteltavien toimien analysointiin.

Energiasiirtymä muuttaa ymmärrystä energiaturvallisuudesta

Energiaturvallisuuteen liittyy useita eri ulottuvuuksia, kuten huoltovarmuus, kohtuuhintaisuus sekä energiajärjestelmän kestävyys teknisiä ja ulkoisia häiriötä kohtaan. Puhtaan siirtymän yhteydessä energiaturvallisuudesta huolehtimiseen sisältyy sen turvaaminen, että energiajärjestelmät vastaavat energian kysyntään kysynnän vaihdellessa sekä selviytyvät häiriöistä ja poikkeustilanteista samalla, kun järjestelmien perusta vaihtuu fossiilisista uusiutuviin energianlähteisiin. Lisäksi energiajärjestelmän pitää selvitä ilmastonmuutoksen tai ulkoisten hyökkäysten aiheuttamista häiriöistä.

Hanke tuottaa tietoa siitä, mitä teknologisia ratkaisuja, institutionaalisia muutoksia, yhteistoimintaa ja liiketoimintamalleja energiaturvallisuus ja huoltovarmuus puhtaan siirtymän myötä edellyttävät. Lisäksi selvitetään, miten energiaturvallisuutta ja huoltovarmuutta voidaan käsitellä kansallisesti ja alueellisesti ottamalla huomioon paitsi tekninen näkökulma, myös esimerkiksi kansalaisten ja yhteisöjen näkökulma. Analyysin kohteena ovat myös oikeudenmukaisuuden ja energiaturvallisuuden kytkökset energiaresilienssin näkökulmasta.

Hankkeessa tehdään tilannekatsaus EU:n energiapoliittisen toimintaympäristön turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen kytkeytyvistä muutoksista. Tarkastelun kohteena on myös energia- ja puolustussektoreiden varautuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin ja riskeihin osana kokonaisturvallisuuden mallia.

Hankkeen oikeudenmukaisuutta koskevassa osiossa tuotetaan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden avulla tietoa siitä, mitä energiapolitiikan oikeudenmukaisuudesta tiedetään. Tiettyjä siirtymän prosesseja (alustavasti pienydinvoiman ja vihreän vedyn yleistyminen, sähköistyminen) tarkastellaan tapauksina tutkimalla niiden oikeudenmukaisuus- ja turvallisuusvaikutuksia syvemmin. Lisäksi analysoidaan kansallisen kriittisiä materiaaleja koskevan ohjauksen oikeudenmukaisuusvaikutuksia.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen ympäristökeskus osana REPower-CEST -projektia.

Taustatietoa

NextGenerationEU-logo
Julkaistu 23.5.2024 klo 7.54, päivitetty 24.5.2024 klo 10.30
  • Tulosta sivu