Hankkeesta

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) pähkinänkuoressa

 • Tavoite: Edesauttaa Suomea saavuttamaan taakanjakosektorin päästövähennysvelvoite vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä
 • Painopisteet: Erityisesti ns. haastavat päästövähennykset maataloudessa, liikenteessä ja pk-teollisuudessa
 • Kesto: 2024–2030 (7 vuotta)
 • Budjetti: 20 miljoonaa euroa
 • Päärahoittaja: Euroopan unionin LIFE-ohjelma
 • Konsortio: Sektorit ylittävä kansallinen yli 50 toimijan yhteistyöhanke, jossa on mukana julkishallinnon toimijoita, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja säätiöitä

Päästövähennystoimien painopistealueet

Maatalous

Suomessa maatalouden kasvihuonekaasupäästöt syntyvät taakanjakosektorilla pääasiassa tuotantoeläinten ruoansulatuksesta, lannasta ja maaperästä. Suurin osa maaperän päästöistä kuuluu maankäyttösektorille, jonka suurin päästölähde on ojitetut turvemaat. Ratkaisuna ACE kehittää kasviproteiinien ja kosteikkoviljelyn arvoketjuja sekä edistää biometaanin käyttöä.

 

Raskas liikenne ja työkoneet

Raskaan liikenteen kuljetukset ja työkoneet toimivat vielä pitkälti fossiilisilla polttoaineilla. Kuorma-autojen, sekä maa- ja metsätalouden työkoneiden päästöjen vähentämiseksi on kehitteillä ratkaisuja, joiden edistäminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. ACE edistää raskaiden kuljetusten ja työkoneiden sähköistymistä sekä biometaanin ja puhtaan synteettisen metaanin käyttöä demonstroimalla ja kehittämällä lataus- ja tankkausinfrastruktuuria, sekä pilotoimalla kuljetuksia ja työkoneita metsä- ja elintarviketeollisuudessa.

 

Pieni ja keskisuuri teollisuus

Päästöjä syntyy öljyn, turpeen ja maakaasun käytöstä mm. lämpökattiloissa, höyrykattiloissa, uuneissa ja muissa korkeita lämpötiloja tai suuria tehoja vaativissa koneissa ja laitteissa. Pk-yrityksissä käytetään fossiilisia polttoaineita mm. elintarviketeollisuudessa, lasiteollisuudessa, metallinkierrätyksessä, pesuloissa ja kaukolämpöverkoissa. Ratkaisuna ACE edistää älykkäitä sähköistämisinvestointeja fossiilisilla polttoaineilla toimivien laitteiden korvaamiseksi.

 

Politiikka- ja rahoitustoimet

Suomi ei saavuta ilmastovelvoitteitaan pelkästään nykyisillä politiikka- ja rahoitustoimilla. Siksi ACE-hanke edistää ilmastopolitiikkatoimien ja -rahoituksen tehostamista taakanjakosektorin päästövähennysvelvoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa arvioidaan olemassa olevia politiikkatoimia, sekä laaditaan ehdotuksia ja työkaluja ilmastopolitiikan ja -rahoituksen kehittämiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. ACE tarjoaa rahoitustietoa ja järjestää koulutuksia päästöjä vähentävien investointien edistämiseksi.

Ilmastotoimia vauhditetaan yhdessä ministeriöiden, tutkimuslaitosten, yritysten ja säätiöiden kanssa

Sektorirajat ylittävässä kansallisessa yli 50 toimijan yhteistyöhankkeessa on mukana julkisen sektorin organisaatioita, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja säätiöitä.

Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (Syke). Suomen ympäristökeskuksen ACE-tiimi koostuu ilmastonmuutoksen hillinnän, vaikuttamisen, viestinnän ja projektijohtamisen asiantuntijoista ja tutkijoista. Syken asiantuntijat vastaavat hankkeen koordinoinnista, pk-teollisuuden päästöjen ja politiikkatoimien tehtäväkokonaisuuksista sekä viestinnästä. Syken yhteyshenkilöt ovat hankejohtaja Karoliina Auvinen, sekä viestintäasiantuntijat Maija Airos ja Hanna Talikka (ks yhteystiedot alla).

Muista tehtäväkokonaisuuksista vastaavat:

 • Luonnonvarakeskus (Luke):
  • Tutkimusprofessori Kristiina Lång: kosteikkoviljelyn arvoketjun kehittäminen
  • Johtava tutkija Anne Pihlanto: kasviproteiinien arvoketjun kehittäminen 
  • Johtava tutkija Saija Rasi: biokaasun tuotannon, jakelun ja käytön edistäminen
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:
  • Johtava asiantuntija Aki Tilli: raskaan liikenteen päästöjen vähentäminen jakeluinfrastruktuuria ja palveluekosysteemiä kehittämällä
 • Itä-Suomen yliopisto:
  • Metsäteknologian professori (erityisesti metsätalouden operaatioiden ja logistiikan digitalisaatio) Kalle Kärhä: raskaiden kuljetusten ja työkoneiden päästöjen vähentäminen metsä- ja elintarviketeollisuudessa
 • Ympäristöministeriö:
  • Erityisasiantuntija Miia Berger: Ilmastorahoitus ja investointien vauhdittaminen 

Muut mukana olevat rahoitettavat partnerit ja niiden edustajat:

 • Ahola Transport Oy, projektikoordinaattori Martin Nybacka
 • ELY-keskusten ilmastoverkosto, erityisasiantuntija Soili Ingelin
 • Kajaanin Romu Oy, tuotantopäällikkö Niko Nyyssönen
 • Kiteen Mato ja Multa Oy, osakas Aimo Turunen
 • Linkosuon Leipomo Oy, leipomonjohtaja Jarmo Talasrinne ja tuotantopäällikkö Tony Tolonen
 • LUT-yliopisto, energiatehokkuuden professori Jero Ahola
 • Metsä Group, kehityspäällikkö Janne Soimasuo
 • Metsähallitus Metsätalous Oy, kehityspäällikkö Jouni Karjalainen
 • Metsäteho Oy, tutkimusjohtaja Jukka Malinen
 • Plugit Finland Oy, team leader Joona Töyräs
 • Pohjaset Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Kari Poikela
 • Stora Enso, laatupäällikkö Niko Hannula
 • Tiina ja Antti Herlinin säätiö, ympäristöhankkeiden johtaja Harri Lammi
 • Toijala Works Oy, engineering manager Riku Lehtinen
 • Tuoretie Oy, toimitusjohtaja Kari Annola
 • UPM-Kymmene Oyj, tutkimus- ja kehityspäällikkö Janne Uuttera
 • WWF Suomi, hankeneuvonantaja Katja Lähdesmäki-Josefsson

Lisäksi hankkeessa on mukana yhteistyökumppaneita. Hankkeen yhteistyökumppanit (associated partners) eivät saa EU-rahoitusta, mutta ovat tärkeässä roolissa mukana yhteistyöverkostossa edistämässä päästövähennystoimia.

Yhteistyökumppanit:

 • ABB
 • Bioenergia ry
 • Elintarviketeollisuusliitto ETL ry
 • Elstor Oy
 • Energiateollisuus ry
 • Famifarm Oy
 • Helen Oy
 • Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat -verkosto (Hinku-verkosto)
 • Ilmastorahasto
 • Koneyrittäjät ry
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Suomen Leipuriliitto oy
 • Maa- ja Kotitalousnaiset ry,
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
 • MTK Häme
 • MTK Varsinais-Suomi
 • Naantalin Energia Oy
 • Nolla-E
 • Phoenix Contact Oy
 • Ponsse Oyj
 • Scania Suomi Oy
 • St1 Nordic Oy
 • Suomen Romukauppiaiden Liitto ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Vaasan yliopisto
 • Valio Oy
 • Volvo Finland AB
 • VR Transpoint Oy

Hankkeen ohjausryhmä 

ACEn ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja edesauttaa hanketta toteuttamaan tavoitteitaan, tukea hankekonsortion integroitumista relevantteihin politiikka- ja rahoitustoimien kehittämisprosesseihin ja yhteistyöverkostoihin, sekä tukea hankkeen tulosten viestintää päästövähennys investointien ja -toimien skaalaamiseksi. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä ja varapuheenjohtajana Magnus Cederlöf ympäristöministeriöstä.

Jäsenet

 
Metsäteollisuus ry Alina Koskela Varsinainen jäsen
SKAL Ari Herrala Varajäsen
MMM Birgitta Vainio-Mattila Varsinainen jäsen
VNK Eeva Furman Varajäsen
Business Finland Elina Holmberg Varsinainen jäsen
Business Finland Emmi Nahi Varajäsen
Euroopan komissio Ismo Ulvila Varsinainen jäsen
EK Janne Peljo Varsinainen jäsen
VTT Johannes Hyrynen Varsinainen jäsen
Ilmastopaneeli / Syke Jyri Seppälä Varsinainen jäsen
Metsäteollisuus ry Jyrki Peisa Varajäsen
Sitra Liisa Pietola Varsinainen jäsen
YM Madnus Cederlöf Varapuheenjohtaja
VTT MIkko Pihlatie Varajäsen
EK Minna Ojanperä Varajäsen
YM Outi Honkatukia Puheenjohtaja
Energiavirasto Pekka Ripatti Varsinainen jäsen
TEM Pekka Grönlund Varsinainen jäsen
SKAL Petri Murto Varsinainen jäsen
Energiavirasto Roland Magnusson Varajäsen
LVM Saara Jääskeläinen Varsinainen jäsen
Ilmastopaneeli / Syke Sampo Soimakallio Varajäsen
VNK Susanna Perko Varsinainen jäsen
Sitra Tuuli Hietaniemi Varajäsen
MMM Veli-Pekka Reskola Varajäsen
 
Julkaistu 5.3.2024 klo 14.59, päivitetty 16.4.2024 klo 10.50
 • Tulosta sivu