Ilmastotyö täydessä vauhdissa

Uutinen 5.2.2021 klo 13.51
Laura Saikku © Luukas Myller

Hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia rakentava Canemure-hanke on ollut käynnissä nyt kaksi vuotta. Seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto vievät ilmastonmuutoksen hillinnän toimia käytäntöön vielä neljän vuoden ajan.

Osahankkeet pilotoivat hyviä käytäntöjä

Useassa Canemuren osahankkessa päästiin viime vuonna testaus- ja pilottivaiheeseen. Esimerkiksi Turun ilmastokestävään kaupunkisuunnitteluun keskittyvässä osahankkeessa edistettiin vihertehokkuutta sisällyttämällä siniviherkerroin kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen vakiovaiheisiin. Lahdessa toteutettiin lukuisia asuinkiinteistöjen energiaremontteja. Hyvinkään kaupunkipyöräpilotista saatiin hyviä kokemuksia. Porvoossa tehtiin kaukolämmön kysyntäjoustoon liittyviä toimia älykkään lämmityksen ohjauksen ja kulutusseurannan avulla. Myös ilmastokasvatusta edistettiin. Lappeenrannassa otettiin käyttöön uuden tekniikan lämpövarasto kaukolämpöverkkoon.

CO₂ncrete Solution -osaprojektissa saatiin laskettua Suomen betonikantaan sitoutunut hiilidioksidin määrä. Lisäksi tehtiin laboratoriokokeita siitä, kuinka paljon kierrätysbetoniin voi sitoutua hiiltä eri olosuhteissa. Rauman Meriteollisuuskiinteistöt pilotoivat resurssien käytön seurantaa alueellaan: uusi mittaus- ja valvontajärjestelmä asennettiin ensin yhden asiakkaan kiinteistöön. Helsingin kaupunki toteutti useita pilotteja hankinnoista, joissa ilmastonäkökohdat oli pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin (liha- ja maitotuotteet, rakennusurakka).

Maakunnalliset tiekartat suuntaamaan ilmastotyötä

Jokaiseen Canemure-hankkeen maakuntaan – Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen – laadittiin ilmastotyön tiekartat. Eri toimijoita sitoutettiin yhteisiin tavoitteisiin pääosin verkossa pidettyjen tilaisuuksien avulla. Tiekartat kävivät kommenttikierroksilla lukuisilla eri tahoilla maakunnallisista toimijoista asiantuntijoihin. Seitsemän maakunnan tiekarttatyö vedetään yhteen kuluvana keväänä julkaisun muodossa.

Liikenne, energiantuotanto ja maankäyttö ovat monessa maakunnassa keskeisiä tiekarttojen teema-alueita. Jatkossa teema-alueiden kattavuutta laajennetaan, toimenpiteitä tarkennetaan ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä eri toimien eteenpäin viemiseen edistetään.

Tukea kuntien ja alueiden työhön

Canemuren asiantuntijaverkosto välittää tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuista. Kuntien ja alueiden työtä tukemaan laadittiin kuusi tiivistä hyviä käytäntöjä kokoavaa julkaisua Syken, Tampereen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen voimin. Tietoa jaettiin myös lukuisissa tilaisuuksissa. Lisäksi käynnistettiin suosittu Hiilineutraali-webinaarisarja.

Canemure-hanke tukee uusien kuntien liittymistä Hinku-kuntien verkostoon. Hinku-kunnat sitoutuvat vähentämään päästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Vuonna 2020 mukaan liittyi 8 kuntaa - pääkaupunkiseudun kunnista mukaan liittyi ensimmäisenä Vantaa. Vuoden 2020 loppuun mennessä Hinku-verkostossa oli mukana 76 kuntaa ja 5 maakuntaa.

Työkaluja ja päästölaskentaa

Systemaattinen ilmastotyö tarvitsee tuekseen luotettavaa, vertailukelpoista ja säännöllisesti päivittyvää seurantatietoa. Vuoden 2020 alussa julkaistiin uusi päästölaskentajärjestelmä kaikille Suomen kunnille. Kuntien ilmastopäästöjen kehitys sektoreittain on saatavilla verkossa vuosille 2005-2018. Vuoden 2019 luvut sekä vuoden 2020 ennakkotieto julkaistaan kevään 2021 aikana. Laskentajärjestelmää kehitetään jatkuvasti.

Ilmastotyössä tarvitaan tietoa myös siitä, miten erilaiset päästövähennystoimet vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Kuntien ja alueiden suunnitelmalliseen ilmastotyöhön on kehitetty skenaariotyökalua, jonka ensimmäinen versio julkaistaan kaikkien kuntien käyttöön kevään aikana.

Haastavassa taloustilanteessa on tärkeää tuottaa tietoa kustannustehokkaimmista päästövähennystoimenpiteistä. SYKEn tutkijat laskivat uusiutuvan energian potentiaalit sekä niiden käyttöönottoon liittyvät kustannukset, työllisyyden ja päästövaikutukset Manner-Suomen maakunnille.

Tampereen Yliopistossa kehitettiin autokantamallia, jolla voidaan arvioida, millainen autokanta on vuoteen 2040 mennessä Suomessa tai seutukuntatasolla. Kuluvan vuoden aikana mallilla tuotetaan skenaarioita liikenteen päästöjen kehittymisestä.

SYKEn 25-vuotisjuhlan kunniaksi kaikille Hinku-kunnille ja -maakunnille koottiin yksilöidyt tietopaketit, joista löytyy mm. kuntakohtaista indikaattoritietoa. Lisäksi viime vuonna julkaistiin useita työkaluja, kuten aurinkosähkön ja lämpöpumppujen kannattavuuslaskurit pientaloille ja kuntakohteille sekä kansalaisille suunnattu autolle vaihtoehtoisten kulkutapojen KULKURI-laskuri.

Uusi tutkimustieto siivittää eteenpäin

Canemuressa tuotetaan myös tutkimustietoa. SYKEn tutkijat tarkastelivat Hinku-verkoston vaikuttavuutta kunnan päästöihin sekä Hinku-työn kokemuksia, haasteita ja onnistumisia. Hankkeessa tutkittiin myös ilmastotyön brändin merkitystä neljässä edelläkävijäkunnassa ja tutkimusta jatketaan vielä vuonna 2021. Lisäksi käynnistettiin vuorovaikutteinen tutkimus hukka- ja ympäristölämmön esteistä sekä tehtiin selvitys tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmästä (PEF) ja sen käytöstä julkisten hankintojen ilmastovaikutusten arvioinnissa.

Viime vuosi oli kaikin puolin erikoinen ja raskas. Siitä huolimatta osahankkeet etenivät mallikkaasti. Tuloksista viestiminen Suomessa ja kansainvälisesti on ollut ja tulee olemaan yhä enenevissä määrin keskeisessä roolissa Canemure-hankkeessa. Jotta todellista vaikuttavuutta saadaan aikaan, tulee tuloksia, käytännön toimia ja toimintatapoja levittää laajasti eteenpäin nopealla aikataululla.

Laura Saikku, erikoistutkija, Canemure-hankkeen vetäjä
Suomen ympäristökeskus SYKE


  • Tulosta sivu