Hiilijalanjälki ohjasi asuinrakennusten hankintaa Kuninkaantammessa

Uutinen 2.2.2021 klo 17.10
Kuninkaantammen asuinaluetta Helsingissä. © Helsingin kaupungin aineistopankki

Helsingin Kuninkaantammen uudelle asuinalueelle nousee lähitulevaisuudessa asuinkerrostaloja, joiden hankinnan tavoitteena on ollut erityisesti rakennusten pieni hiilijalanjälki. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kohteessa on haluttu minimoida käytönaikaisten päästöjen lisäksi myös rakentamisen aikaiset ja materiaalien valmistamisesta aiheutuneet päästöt.

Helsinkiä rakennetaan parhaillaan vilkkaasti täydentäen vanhoja asuinalueita ja rakentaen kokonaan uusia. Kaupunkikehityksessä pyritään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kaupunkiin. Rakentamisen päästövähennyksistä puhuttaessa on huomio aiemmin keskittynyt erityisesti käytön aikaisten päästöjen pienentämiseen. Rakennusten energiatehokkuuden jatkuvasti parantuessa, kasvattavat materiaalien valmistuksen ja rakentamisen aikaiset päästöt kuitenkin jatkuvasti merkitystään.

Ekologisesti kestävään rakentamiseen päästään perinteisesti suunnittelua ohjaamalla. Ympäristötekijöitä on kuitenkin mahdollista painottaa myös hankintavaiheessa. Helsingin kaupungin asuntotuotanto halusi tutkia Kuninkaantammessa sijaitsevassa Asetelmakadun kohteessaan, miten rakennuksen hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää hankinnan keinoin. ATT rakennuttaa vuosittain helsinkiläisille noin 1 500 asuntoa.

Ilmastokriteerejä laatuvertailussa

Asetelmakadun Suunnittele ja rakenna -urakan tavoitteena oli löytää rakennuskohteelle arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen, vähähiilinen suunnitteluratkaisu ja sen rakentaja. Asetelmakadussa ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämistä tavoiteltiin asettamalla useita suunnittelua ja rakentamista ohjaavia vähimmäisvaatimuksia ja vertailuperusteita, joista yksi oli hiilijalanjälkilaskenta. Kilpailutuksessa tavoiteltiin mahdollisimman pientä E-lukua ja hiilijalanjälkeä,

”Tutkimme aktiivisesti parasta keinoa ohjata vähähiilistä rakentamista. Rakennusten koko elinkaaren aikaisia hiilijalanjälkilaskentoja on tehty useista hankkeista ja niitä pyritään lisäämään koko ajan. Asetelmakadusta saimme kuitenkin ensimmäistä kertaa kokemusta hiilijalanjäljen arvioinnista ja käytöstä hankintakriteerinä”, kertoo asuntotuotannon ympäristöasiantuntija Jonna Seppänen.

Ilmastokriteerit takaavat kohteen toteutumisen vähähiilisenä

Tarjouskilpailuun osallistui kaksi tarjoajaa, joista harmillisesti ilmastovaikutuksiltaan kunnianhimoisempi ehdotus luopui kilpailusta rakennuttajan siirryttyä neuvottelumenettelyyn puutteellisten tarjousten vuoksi. Pisteytyksessä käytetyt ympäristökriteerit eivät myöskään toimineet täysin odotetusti kahden tarjoajan kilpailutuksessa. Sen sijaan hankinnassa sovelletuilla ympäristökriteereillä on merkittävä vaikutus hankinnan ympäristövaikutusten pienentämisessä, ja ne takaavat kohteen toteutumisen vähähiilisenä.

Kaiken kaikkiaan lopputuloksena saavutettuun sopimukseen oltiin tyytyväisiä ja hankinnalla saatiin arkkitehtonisesti kunnianhimoinen ratkaisu puurakentamiseen erikoistuneelta tekijältä. Rakennushankkeen edetessä myös ilmastotavoitteita ja tarjouksenmukaisen hiilijalanjäljen saavuttamista tullaan seuraamaan.

Hiilijalanjälkilaskennan lisäksi Asetelmakadulla hyödynnettyjen vähäpäästöisten työmaiden kriteereitä tullaan soveltamaan jatkossa muillakin rakennustyömailla. Helsingin kaupunki on allekirjoittanut työmaiden päästöjen vähentämiseen tähtäävän Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on, että kaupungin työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilittomia, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Tavoitteena on myös, että vähintään puolet työkoneista ja kuljetuksista toimivat sähköllä, biokaasulla tai vedyllä vuoteen 2030 mennessä.

Tutustu tarkemmin hankintaan

Lisää aiheesta


  • Tulosta sivu