Lahtis stad ger renovering energieffektivitet – bekanta dig med de nya videorna

Nyhet 04-08-2022 kl. 13.17
© Lahden Talot

Lahtis stad söker efter koldioxidsnåla lösningar för att planera renoveringsprojekt för bostadshus och radhus. På Lahden Talot genomförs också konkreta klimatåtgärder i samband med renoveringen av byggnader. Arbetet är en del av projektet Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (Canemure).

I Lahden Talots renoveringsmål undersöks hur det befintliga byggnadsbeståndets energiförbrukning och klimatutsläpp kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. Projektets målet är att renovera och följa upp tio hus där man utför olika slags reparationer och efterhandsmonteringar samt ger invånarna energirådgivning.

”Det finns detaljerade mätdata om energiförbrukningen i Lahden Talots fastigheter. Effekten av varje enskild åtgärd mäts, och i slutet av den årliga övervakningsperioden vet vi om de uppskattade energibesparingarna faktiskt uppnås. På så sätt beräknas åtgärdernas inverkan på koldioxidutsläppen på ett tillförlitligt sätt”, säger Jenni Rahkonen, miljösamordnare vid Lahtis stad.

I de utvalda fastigheterna undersöks bland annat minskad vattenförbrukning, spillvärmeåtervinning av avloppsvatten, användning av förnybar energi och effekten av förbättrad energirådgivning på energiförbrukningen.

Reparationsbyggandets energikunskap delas med andra

Lahtis stad fungerar också som exempel för andra. ”Vi vill ta fram information som stöder planeringen av renovering vid andra bostadsaktiebolag och bostadsfastigheter. Med hjälp av konkreta exempel visar vi att renovering kan vara både ekonomiskt lönsamt och samtidigt minska klimatutsläppen. Lahden Talots fastigheter är mycket lika som i resten av landet, vilket underlättar spridningen av de insamlade uppgifterna i hela Finland”, påminner Rahkonen.

Lahtis stad har gjort fyra videor om sina energilösningar för byggande för att sprida god praxis. Videorna omfattar lösningar för värmekontroll, vattenkontroll, värmepumpar och värmeåtervinning av avloppsvatten. I videorna beskrivs kortfattat den tekniska tillämpningen av systemen och deras inverkan på energiförbrukningen.

Se videorna

Lösningar för uppvärmningskontroll (YouTube) (på finska)

Uppvärmning tar upp cirka 65 procent av bostädernas energibehov och är en av de största kostnaderna för bostadsaktiebolagen. Värmekontrollsystemet övervakar boendeförhållandena i realtid. Det kan användas för att jämna ut boendeförhållandena och spara energi. Värmekontrollsystemet byttes ut i en fastighet i Lahtis. Investeringen kunde genomföras snabbt och visade sig vara förmånlig.

Vattenbesparande lösningar (YouTube) (på finska)

Uppvärmningen av bruksvatten tar upp cirka 17 procent av bostädernas energibehov. Produktionen av hushållsvatten förbrukar mycket energi. Vattenförbrukningen i bostadshus kan minskas avsevärt genom att underhålla och byta ut vattenarmaturen. För fastigheten i Lahtis analyserades byggnadens vattensystem och VVS-armaturerna byttes ut. Kostnaderna för åtgärderna sparades snabbt tillbaka i lägre vatten- och uppvärmningskostnader.

Värmepumpar (YouTube) (på finska)

Uppvärmningen av bostadshus och bruksvatten tar upp mer än 80 procent av boendets energibehov. Med hjälp av värmepumpar kan den värmeenergi som lagras i marken och i luften från solen samt spillvärme av frånluft eller spillvatten användas vid uppvärmning av utrymmen och hushållsvatten. Ett luft-vattenvärmepumpssystem monterades i fastigheten i Lahtis i anslutning till bostadsaktiebolagets oljeuppvärmning.

Värmeåtervinning av avloppsvatten (YouTube) (på finska)

Uppvärmningen av bruksvatten tar upp cirka 17 procent av bostädernas energibehov. Största delen av denna energi hamnar i avloppssystemet med avloppsvattnet. Det är möjligt att återvinna värme från avloppsvatten med en värmeväxlare som är utformad för detta ändamål och ansluten till byggnadens avloppsledning. Värmeväxlaren byttes ut i fastigheten i Lahtis.

Mer om temat

Mer information

  • miljösamordnare Jenni Rahkonen, Lahtis stad, fornamn.efternamn@lahti.fi, tfn 044 482 6646

  • Skriv ut sidan