Helsingfors minskar klimatutsläppen med hjälp av upphandlingar

Nyhet 14-07-2020 kl. 14.05
Helsingfors Fiskehamnen-område under uppbyggnad. © Helsingfors stad/Antti Pulkkinen

Helsingfors stad var första stad i Finland och en pionjär i världen med att utreda sina upphandlingars koldioxidavtryck. Byggandet och dess energiförbrukning täcker största delen av upphandlingarnas klimatbelastning. Helsingfors utvecklar även klimatkriterier och verktyg som hjälper till att göra stadens upphandlingar mer hållbara.

Intensivt byggande lämnar största spåret

Som Finlands mest folkrika stad har Helsingfors upphandlingar ett stort totalt koldioxidavtryck jämfört med övriga kommuner. År 2018 var det totala koldioxidavtrycket 0,81 miljoner ton CO2e. I storleksklassen motsvarar det de bränningsbaserade utsläppen från tillverkningen av järn och stål i Finland.

I Helsingfors byggs det i rask takt och det största koldioxidavtrycket orsakas av bygginvesteringar och deras årliga bygg- och underhållstjänster. Det näst största avtrycket orsakas av byggnadernas och lägenheternas uppvärmning och elförbrukning, eftersom dessa har höga utsläppskoefficienter.

”Vi har just nu många betydande byggprojekt på gång med stora investeringar, som till exempel centralbiblioteket Oodi. Det pågår även mycket reparationsbyggande”, berättar projektsakkunnig Reetta Huomo vid Helsingfors stad.

Städernas och kommunernas samt statens upphandlingar spelar en enorm betydelse eftersom deras värde i Finland i sin helhet uppgår till cirka 30 miljarder euro om året. Som landets största stad är värdet på Helsingfors upphandlingar cirka 2,5 miljarder euro om året beroende på hur investeringsprogrammet förverkligas. I pengar mätt är de största upphandlingsobjekten i Helsingfors byggandet, kontors- och sakkunnigtjänsterna samt IT-anskaffningar och deras tjänster.

Tjänsterna är klimatvänliga men deras antal belastar

Strukturen på koldioxidavtrycket från upphandlingarna i Helsingfors motsvarar allmänt sett kommunernas utsläppsstruktur. Av klimatutsläppen från stadens upphandlingar beror 34 procent på inköp av tjänster, 32 procent av varor och tillbehör, 27 procent av investeringar och 8 procent av externa hyresutgifter.

”Tjänster har i regel en mindre utsläppskoefficient än varor. Det skaffas dock mycket tjänster jämfört med konkreta produkter så deras inverkan kan vara upp till hälften av koldioxidavtrycket från kommunens upphandlingar”, säger forskare Hannu Savolainen vid Finlands miljöcentral.

Klimatkriterier för olika upphandlingsgrupper

Målet för Helsingforsstad är att vara koldioxidneutral innan 2035. Som en betydande upphandlare är Helsingfors en viktig aktör – genom att rikta upphandlingarna smart kan staden inte bara minska klimatutsläppen utan även skapa marknader för miljövänliga produkter och tjänster.

”Vi visste nog riktgivande vilka upphandlingar som är betydande ur en klimataspekt, men nu fick vi kalkyler som grund för informationen. Vi koncentrerar oss på att utveckla de upphandlingar som har stora utsläpp och på de där det finns en potential att markant minska utsläppen”, berättar projektkoordinator Satu Salonen vid Helsingfors stad.

I fortsättningen skjuts arbetets tyngdpunkt över till att utveckla klimatkriterier för olika upphandlingsgrupper.

”Kriterier som beaktar miljökonsekvenserna har redan länge använts i branschernas olika upphandlingar, till exempel i byggentreprenader och i centraliserade gemensamma upphandlingar, såsom för livsmedel och städtjänster. Men så vitt vi vet har man ännu inte använt koldioxidavtrycket för att styra upphandlingarna”, säger Salonen.

Pilotobjekt från byggande till restaurangtjänster och IT-maskiner

Minskandet av upphandlingarnas klimatkonsekvenser testas som bäst i Helsingfors inom flera upphandlingar. En av dessa är de nya bostadsvåningshusen i trä i Kungseken. Ett annat är ett objekt byggt på 1970-talet som ska genomgå en grundlig renovering. Sådana här objekt finns det många av i Helsingfors och därmed är behovet på hållbara renoveringsmetoder stort. I en entreprenadupphandling har även koldioxidavtryckskalkylen tagits med som en styrande faktor.

En annan betydande pilothelhet är upphandlingen av livsmedel särskilt vad gäller kött och mjölk samt konkurrensutsättningen av restaurangtjänsterna där SYKEs koldioxidavtryckskalkylator för mattjänster utnyttjas. Även upphandlingen av stadens fordon och köpet av IT-utrustning tas under granskning.

Pilotprojekt och utveckling av upphandlingar utförs i samarbete med alla stadens sektorer.

Stöd för upphandlarna för klimatsmarta upphandlingar

Genom att beakta klimat- och miljökonsekvenserna redan vid upphandlingen kan staden nå betydande utsläppsminskningar. Enligt Huomo är det viktigt att hjälpa upphandlarna i deras stressiga och utmanande arbete där miljöaspekterna inte alltid står högst upp på agendan. Som hjälp för hållbara upphandlingar kan man göra exempelvis checklistor och anvisningar.

”Jag anser att upphandlarna kan förbättra världen. De har en verklig möjlighet att påverka klimatförändringen och vi hoppas att de förstår detta och är stolta över saken”, säger Huomo.

För att öka kännedomen kommer Helsingfors att ordna utbildningar för sina anställda om klimatsmarta upphandlingar. I samarbete med upphandlingen av trähöghusen kommer man exempelvis att ordna en utbildning i kalkyleringen av koldioxidavtrycket för entreprenadanbudsgivarna och för stadens upphandlare. Helsingfors deltar även i utvecklingsgruppen för koldioxidsnålt byggande inom Keino-kompetenscentret.

”Genom upphandlingarna kan vi även visa att staden skapar förutsättningar för ett klimatvänligt liv. Vi uppmuntrar även stadsborna att påverka och ge oss tips om hur vi kan förbättra klimatvänligheten i vår verksamhet”, påminner Salonen.

Så här kalkylerades upphandlingarnas koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket omfattar alla växthusutsläpp under varans eller tjänstens hela livscykel. Det täcker utsläpp som uppstår både inrikes och utrikes. Med hjälp av kalkyleringsverktyget som utvecklats av Finlands miljöcentral tog man först reda på hur upphandlingarna riktas till olika upphandlingsutgifter. Med en separat modell bedömde man en utsläppskoefficient, dvs. utsläpp per euro, för varje upphandlingsutgiftsgrupp. När man multiplicerar upphandlingsutgifterna med utsläppskoefficienten får man som resultat de olika upphandlingarnas växthusutsläpp. Uppgifterna baserar sig på upphandlingsutgifterna 2018.

Helsingfors stad deltar i projektet Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (Canemure) med delprojektet Koldioxidavtryckskriterier som främjare av hållbara upphandlingar.

Mer information

  • projektkoordinator Satu Salonen, Helsingfors stad, tfn 040 669 5160, fornamn.efternamn@hel.fi
  • projektsakkunnig Reetta Huomo, Helsingfors stad, tfn 040 849 6446, fornamn.efternamn@hel.fi
  • forskare Hannu Savolainen, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 839, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • Skriv ut sidan