Rakentamisen päästötietokanta

co2data.fi Rakentaminen

Kansallinen rakentamisen päästötietokanta tarjoaa puolueetonta dataa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ja rakentamisen prosessien ilmastovaikutuksista. Tiedot yhdenmukaistavat rakennusten koko elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja helpottavat vähähiilisen rakennuksen suunnittelua. Vertailukelpoinen päästölaskenta mahdollistaa mitattavien tavoitteiden asettamisen. Palvelu tarjoaa myös materiaaleja koskevia tietoja. Rakentamisen päästötietokanta on osa CO2data-palvelua.

Päästötietoja rakennustuotteista, prosesseista ja palveluista

Rakentamisen päästötietokanta tarjoaa tietoa rakennuksen hiilijalanjäjestä, hiilikädenjäljestä, materiaalisisällöstä, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä. Palvelun ytimessä ovat tiedot rakennustuotteiden haitallisista ja hyödyllisistä ilmastovaikutuksista, kierrätyksen ja hyödyntämisen vaihtoehdoista elinkaaren lopulla, työmailla syntyvän hävikin määrästä sekä usein vaihdettavien tuotteiden teknisestä käyttöiästä. Tietokannasta löytyy myös rakentamisen prosessien ja palveluiden, kuten kuljetuksen, rakentamisen ja jätteenkäsittelyn, päästötietoja.

Tietokantaan on koottu yleisimpien ja tyypillisimpien rakennustuotteiden keskimääräisiä tietoja. Päästötietokannan tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, pääasiassa rakennustuotteiden ympäristöselosteisiin, joiden pohjalta on tehty vertailua, valintaa ja keskiarvojen laskentaa yhdessä rakennustuoteteollisuuden asiantuntijoiden kanssa. Palvelu ei sisällä tietoa yksittäisistä kaupallisista tuotteista. Tuote- ja palvelukohtaiset päästötietojen lisäksi palvelu sisältää taustaselvityksiä. Tietokannassa on satoja kohteita, ja tiedot päivittyvät jatkuvasti tunnistettujen tarpeiden mukaan.

Tietokanta palvelee rakennusalan asiantuntijoita

Rakentamisen päästöietokanta palvelee erityisesti rakennusalan ammattilaisia kuten suunnittelijoita, tuotevalmistajia ja rakennusliikkeitä, mutta tiedot ovat hyödyllisiä myös tutkijoille ja muille rakentamisen ilmastovaikutuksista kiinnostuneille. Päästötietokanta on jo intergroitu lukuisiin työkaluihin. Yhteistyö rakennusalan ammattilaisten kanssa on ollut tiivistä jo palvelun kehittämisvaiheessa ennen kuin palvelu julkaistiin vuonna 2021. Palvelun käyttäminen on kaikille maksutonta. 

Rakentamislaki ohjaa vähähiiliseen rakentamiseen

Uuden rakentamislain myötä rakennukselle tulee laatia ilmastoselvitys ja materiaaliselvitys. Rakentamisen päästötietokanta mahdollistaa näiden selvitysten laatimisen vertailukelpoisesti. Tietoja päivitetään säännöllisesti vastaamaan täsmentyvää tietoa sekä toimintaympäristön muutoksia tuotteiden ja palveluiden kehittyessä jatkuvasti.

Rakentamisen päästötietokannan ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Suomen ympäristökeskus (Syke) ympäristöministeriön toimeksiannosta. Rakentamisen päästötietokanta on osa CO2-data-palvelua, johon kuuluu myös infrarakentamisen päästötietokanta.

Päästötietokanta:

Anna palautetta:

Mistä on kyse? Vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin:

Sisältö ja metodit:

Tietokannan integrointi:

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Janne Pesu, puh. 029 525 1405, etunimi.sukunimi@syke.fi

Sivuston sisältö perustuu ympäristöministeriön rahoittamaan Rakentamisen päästötietokanta RAKDB2020 -hankkeeseen. Sivustosta vastaa Suomen ympäristökeskus (Syke). 

Julkaistu 1.3.2021 klo 7.48, päivitetty 22.4.2024 klo 9.05
  • Tulosta sivu