Kuntien ja alueiden ilmastoindikaattorien laskentaperusteet

Ilmastotyön indikaattorit auttavat kuntia ja maakuntia ilmastotyön vaikutusten seurannassa ja uusien ilmastotyötä tukevien ratkaisujen valinnassa. Tässä dokumentissa kuvataan, millä laskentaperiaatteilla Suomen ympäristökeskus (Syke) on koonnut päästökehitykseen, energiantuotantoon ja liikenteeseen liittyvät ilmastotyön indikaattorit. Indikaattorit on julkaistu Power BI -muodossa.

Yleisesti

Indikaattorit on laskettu kaikille Suomen kunnille ja maakunnille. Lisäksi indikaattoreita voi tarkastella kaikkien Hinku-kuntien tai koko Suomen tasolla.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys

Tietojen päivitysaikataulu: Vuosittain alueellisen päästölaskennan lopullisten tulosten valmistuttua.

Indikaattori kuvaa valitun alueen (kunta, maakunta) alueellisen päästölaskennan (ALas) mukaiset käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt vuosittain Hinku-laskentasäännöillä laskettuna.

Energiaindikaattorit

Tietojen päivitysaikataulu: Vuosittain, alueellisen päästölaskennan lopullisten tulosten valmistuttua. Aurinkosähkön kapasiteetti ja -tuotanto kartoitetaan erikseen.

Energian loppukäyttö

Perustuu alueelliseen päästölaskentaan. Energian loppukäyttö sisältää kaikkien päästölaskentaan sisällytettävien sektoreiden energian loppukäytön ilman Hinku-laskentarajauksia. Laskenta ei sisällä kotimaan lentoliikenteen eikä jäänmurtajien energiankulutusta.

Energian loppukäyttö poikkeaa Tilastokeskuksen energian loppukäytöstä teollisuuden energiankulutuksen osalta, mikä johtuu pääosin alueellisessa päästölaskennassa käytettävissä olevien aineistojen rajoitteista sekä osittain laskennallisista eroista.

Öljyn energiakäyttö

Öljyn energiakäytön arvio perustuu alueellisen päästölaskennan tausta-aineistoihin ja laskentaperiaatteisiin. Laskenta sisältää kaiken öljyn energiakäytön erillislämmityksessä (kevyt ja raskas polttoöljy), kaukolämmössä, teollisuudessa, työkoneissa, vesiliikenteessä sekä teollisuuden ja maatalouden hajalähteissä.

Kulutussähkö, asuminen

Kuvaa asumisessa käytetyn kulutussähkön määrää (ei sisällä sähkölämmitystä). Laskenta perustuu alueelliseen päästölaskentaan.

Asuinrakennusten lämmitysenergian kulutus

Kuvaa asumisessa käytetyn lämmitysenergian kulutusta (öljylämmitys, kaukolämpö, sähkölämmitys, maalämpö, puulämmitys, sekä muu erillislämmitys – kaasu, raskas polttoöljy, turve ja hiili). Laskenta perustuu alueelliseen päästölaskentaan.

Aurinkosähkön tuotanto ja kapasiteetti

Koska sähköverkkoon liitetystä aurinkosähkön kapasiteetista ei ole saatavilla valtakunnallisia kuntakohtaisia tietoja, Syke keräsi tiedot aurinkosähkön kapasiteetin kehityksestä kyselyillä sähköverkkoyhtiöiltä keväällä 2022. Seurannassa ei ole mukana kotitalouksien pienvoimaloita, joita ei ole liitetty sähköverkkoon, eikä myöskään yli 1 MW voimalaitoksia.

Suomen 104 jakeluverkkoyhtiöstä kuntakohtaiset tiedot toimitti 77 yhtiötä. Puuttuvien 26 yhtiön kokonaiskapasiteettitiedot saatiin Energiavirastolta, mutta näitä tietoja ei pystytty jakamaan yhtiöiden toiminta-alueiden kunnille, vaan koko aurinkosähkökapasiteetti merkittiin yhtiön toiminta-alueen pääpaikkakunnalle. Vuosittain sähköverkkoon liitetyistä kapasiteeteista laskettiin kunnittainen kumulatiivinen kapasiteetti vuodesta 2017 alkaen.

Aurinkosähkön tuotannon vuosittainen määrä arvioitiin kunnittaisten kapasiteettien perusteella käyttäen tietoja maakuntien vertailupaikkakuntien säteilyolosuhteista. Lopuksi kuntien tuotantomäärät tasokorjattiin siten, että kaikkien kuntien tuotannon summa vastasi Tilastokeskuksen ilmoittamaa koko Manner-Suomen aurinkosähkön tuotannon yhteismäärää. Tässä summassa on mukana myös Tilastokeskuksen arvioima kotitalouksien pientuotanto, jota ei ole liitetty sähköverkkoon.

Ahvenanmaan sähköverkkoyhtiöiltä ei saatu tietoja aurinkosähkön kunnittaisista kapasiteeteista, joten Ahvenanmaan osalta tiedossa on vain Ålands statistik- och utredningsbyrån ilmoittama koko maakunnan aurinkosähkön vuotuinen tuotantomäärä.

Tuulivoiman tuotanto

Kuntakohtaiset tiedot käytössä olevasta tuulivoimakapasiteetista saadaan Suomen Tuulivoimayhdistyksen hankelistauksesta (Suomen tuulivoimayhdistys, 2022). Kunnittainen tuulivoimatuotanto lasketaan jakamalla Tilastokeskuksen ilmoittama tuulivoimatuotannon yhteismäärä (Tilastokeskus, 2022) kunnille kapasiteettien suhteessa.

Maalämpöä hyödyntävät rakennukset

Maalämpöä hyödyntävien rakennusten lukumäärä ja yhteenlaskettu kerrosala haettiin Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä rakennus- ja huoneistotiedoista (RHR). Järjestelmä ei kuitenkaan sisällä varmaa tietoa kaikista lämmitystapaa muuttaneista rakennuksista, sillä vanhassa rakennuskannassa tehtäviin toimenpiteisiin ei aina haeta rakennus- tai toimenpidelupaa, eivätkä tiedot välttämättä päivity kuntien tiedoista rekisteriin saakka.

Liikenneindikaattorit

Liikenneindikaattorit on kerätty Manner-Suomen osalta Traficomin neljännesvuosittain julkaisemista avoimista rekisteröityjen ajoneuvojen tiedoista. Vuodesta 2019 lähtien indikaattorit perustuvat kunkin vuoden viimeisen päivän tilanteeseen, mutta näiden tietojen puuttuessa vuosien 2017 ja 2018 indikaattorit laskettiin 30.9. tiedoilla.

Ahvenanmaan tiedot saatiin Ahvenanmaan ajoneuvoviranomaiselta (Ålands Fordonsmyndighet) vuosille 2020 ja 2021.

Tietojen päivitysaikataulu: vuosittain huhtikuussa

Henkilöautojen määrä ja niiden päästöt

Ajoneuvorekisteristä laskettiin henkilöautojen lukumäärän vuosittainen kehitys. Henkilöautot sisältävät luokat M1 (henkilöautot) ja M1G (maasturit). Ajoneuvorekisterin ajoneuvokohtaisten päästökertoimien perusteella lasketaan kunta- tai aluekohtainen keskimääräinen ajoneuvokannan päästökerroin (gCO2/km). Rekisterin tietoja on täydennetty arvioimalla puuttuvia gCO2/km-arvoja niiden ajoneuvojen tietojen (ensirekisteröintivuosi, käyttövoima ja iskutilavuus) perusteella, joille tieto päästökertoimesta on saatavilla.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien määrät ja osuudet

Ajoneuvorekisteristä laskettiin henkilöautojen vaihtoehtoisten käyttövoimien (täyssähköautot, ladattavat hybridit ja kaasuautot) lukumäärien vuosittainen kehitys sekä osuudet henkilöautokannasta.

Ladattavien hybridien osalta tietoa oli saatavilla Manner-Suomen osalta vasta vuodesta 2018, ja Ahvenanmaan osalta vuodesta 2021 alkaen, sillä tätä aiemmat tiedot eivät ajoneuvorekisterissä erittele ladattavia hybridejä polttomoottorilla ladattavista hybrideistä. Manner-Suomen vuoden 2017 sekä Ahvenanmaan vuoden 2020 ladattavien hybridien lukumäärät selvitettiin rekisteritiedoista ajoneuvojen mallimerkintöjen ja ominaispäästökertoimien perusteella.

Sähkölataus- ja kaasutankkausasemat

Sähköautojen latausasemien lukumäärät on kerätty latauskartta.fi-sivustolta vuodesta 2019 alkaen (Ahvenanmaan osalta vuodesta 2021). Latausasemalla tarkoitetaan tässä asemaa, jossa voi sijaita useampia latauspisteitä. Kaasutankkausasemien tiedot kerättiin Gasumin karttapalvelusta vuodesta 2019 alkaen.

Päivitysloki

  • Marraskuu 2022 - Indikaattorit julkaistu
  • Tammikuu 2023 - Päivitetty visuaalinen ilme ja tarkennettu ladattavien hybridien määriä
  • Helmikuu 2023 - Tarkennettu henkilöautojen keskimääräisiä päästöjä
  • Elokuu 2023 - Muutettu kokonaisenergiankulutus-indikaattorin nimi energian loppukäytöksi; lisätty vuoden 2021 lukuja osalle indikaattoreista
Julkaistu 21.11.2022 klo 14.20, päivitetty 9.8.2023 klo 15.43

  • Tulosta sivu