Julkisten hankintojen päästövähennysmahdollisuuksista uutta tietoa

Uutinen 28.6.2022 klo 9.34

Suomen ympäristökeskus SYKE on selvittänyt merkittävimpien julkisten hankintaryhmien päästövähennysmahdollisuuksia, hankintoja tukevia toimenpiteitä ja vähähiilisiä vaihtoehtoja.

Keväällä päättyneessä KEINO-osaamiskeskuksen Vähähiilisten hankintojen akatemiassa osallistujat kävivät läpi omia hankintojaan hiilijalanjäljen näkökulmasta. Apuna käytettiin Hansel Oy:n Hankintapulssia sekä Suomen ympäristökeskuksen aiempia laskelmia julkisten hankintojen hiilijalanjäljestä. Niitä täydennettiin tuoteryhmäkohtaisella tiedolla vähähiilisistä ratkaisuista ja päästövähennysmahdollisuuksista.

Joissain hankinnoissa, kuten kalustohankinnoissa, markkinoilla on suoraan tarjolla vähähiilisiä ratkaisuja, kun taas joidenkin tuoteryhmien osalta vähähiiliset vaihtoehdot ovat kytköksissä ennen varsinaista hankintaa tehtäviin päätöksiin.

”Esimerkiksi energian hankinta tuottaa yhdessä rakentamisen kanssa noin puolet julkisen sektorin hankintojen päästöistä, ja näihin voidaan parhaiten vaikuttaa jo ennen kilpailutuksia tehtävillä toimenpiteillä eli suunnitteluvaiheen ratkaisuilla” suunnittelija Sara-Tuuli Siiskonen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Energian, rakentamisen ja kuljetushankintojen lisäksi työssä tarkasteltiin muun muassa elintarvike-, huonekalu-, tekstiili- ja tietotekniikkahankintoja. Koottu tieto voi lisätä toimijoiden valmiutta vähäpäästöisten vaihtoehtojen kartoittamiseen markkinoilta.

SYKEn tuoreeseen raporttiin ”Vähähiiliset julkiset hankinnat – Keinoja ja mahdollisuuksia päästövähennyksiin” on koottu kirjallisuudesta löytyneitä esimerkkejä vähähiilisistä vaihtoehdoista ja suuruusluokka-arvioita niiden vaikutuksesta hiilijalanjälkeen. Tarkasteltuihin tuoteryhmiin sisältyy paljon erilaisia tuotteita, eikä tuoteryhmäkohtaisen tiedon pohjalta voida suoraan erottaa vähähiilisiä tuotteita.

Laskentaa tarvitaan siellä, missä hankintavolyymi on suuri

Hiilijalanjäljen laskentaa tulisi pyrkiä kohdentamaan sellaisiin tuotteisiin, joita julkinen sektori hankkii paljon, ja hankintojen hiilijalanjälkitiedon tarkentamiseksi tuoteryhmittäin tarvitaan yritysten luotettavasti tuottamaa elinkaaritietoa ja sitä tukevia menetelmiä. Pisimmälle tätä on kehitetty rakentamisen sektorilla.

”Aina ei kuitenkaan tarvitse kilpailla itse hiilijalanjäljellä, vaan voidaan myös tunnistaa siihen eniten vaikuttavat asiat ja ottaa ne huomioon hankinnan valmistelussa ja kilpailutuksessa”, Siiskonen sanoo.

Julkiset hankinnat on keino toteuttaa kuntien ja muiden julkisen sektorin toimijoiden päästövähennystavoitteita. Kulutuksen vähentäminen ja siirtyminen kestävästi tuotettujen tavaroiden ja palveluiden hankintaan on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Energiatehokkuuden, pitkäikäisyyden ja elinkaarisen kestävyyden huomioiminen julkisissa hankinnoissa säästää myös rahaa.

”Hidastavana tekijänä tällä hetkellä on, että hankintoja tekevät eivät riittävän hyvin tunne vähähiilisiä vaihtoehtoja tai niitä ei osata vaatia – yritykset eivät niitä kehitä ja tarjoa, jos kysynnästä ei ole varmuutta”, erikoistutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Alhola korostaakin, että tarvitaan tilaajan ja toimittajan välistä yhteisymmärrystä siitä, mitä vähähiilisillä ratkaisuilla tarkoitetaan, ja sen tueksi luotettavia menetelmiä, joilla tuotteiden hiilijalanjälki voidaan osoittaa.

KEINO-osaamiskeskus on toteuttanut julkisille hankkijoille kohdennettuja vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmia vuosina 2020 ja 2021. SYKE kehittää hankintojen vähähiilisyyden mittaamista yhdessä Valtiokonttorin ja Hansel Oy:n sekä muiden KEINO-osaamiskeskuksen toimijoiden kanssa.

Linkki raporttiin

Lisätietoja

Suunnittelija Sara-Tuuli Siiskonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 2238, etunimi.sukunimi@syke.fi

Erikoistutkija Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1065, etunimi.sukunimi@syke.fi

Aiheeseen liittyvä tietoa

Valtiokonttorin hiilijalanjälkilaskenta


  • Tulosta sivu