Helsinki pienentää ilmastopäästöjä hankintojen avulla

Uutinen 24.10.2019 klo 15.51
Helsingin Kalasataman alue rakennusvaiheessa. © Antti Pulkkinen/Helsingin kaupunki.

Helsingin kaupunki selvitti ensimmäisenä kaupunkina Suomessa ja pioneerina maailmalla hankintojensa hiilijalanjäljen. Rakentaminen sekä siihen liittyvät energiakulut kattavat suurimman osan hankintojen ilmastokuormasta. Helsinki kehittää myös ilmastokriteerejä sekä työkaluja, jotka auttavat edistämään kaupungin hankintoja kestävämmiksi.

Intensiivinen rakentaminen jättää suurimman jäljen

Suomen väkirikkaimpana kaupunkina Helsingin hankintojen kokonaishiilijalanjälki on suuri verrattuna muihin kuntiin. Vuonna 2018 kokonaishiilijalanjälki oli 0,81 miljoonaa tonnia CO2e. Suuruusluokaltaan se vastaa Suomen raudan ja teräksen valmistuksen polttoperäisiä päästöjä.

Helsingissä rakentamisen tahti on kiivasta ja suurimman hiilijalanjäljen aiheuttavatkin rakennusinvestoinnit sekä niihin liittyvät vuosittaiset rakennus- ja kunnossapitopalvelut. Toiseksi suurimman jäljen jättävät rakennusten ja huoneistojen lämmitys ja sähkönkulutus, sillä niillä on korkeat päästökertoimet.

”Meillä on juuri meneillään merkittäviä rakennushankkeita, joihin on investoitu paljon, esimerkkinä keskustakirjasto Oodi. Myös korjausrakentamista toteutetaan paljon”, kertoo projektiasiantuntija Reetta Huomo Helsingin kaupungilta.

Kaupunkien ja kuntien sekä valtion hankinnoilla on valtava merkitys, sillä niiden arvo on Suomessa kokonaisuudessaan noin 30 miljardia euroa vuosittain. Maan suurimpana kaupunkina Helsingin hankintojen arvo on noin 2,5 miljardia euroa vuodessa investointiohjelman toteuttamisesta riippuen. Rahassa mitattuina suurimmat hankintojen kohteet ovat Helsingissä rakentaminen, toimisto- ja asiantuntijapalveluiden hankinnat sekä IT-hankinnat ja niihin liittyvät palvelut.

Helsingin kaupungin keskeisten hankintojen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ja hankintamenot

 Energiankäyttö sekä rakentaminen ja siihen liittyvät kunnossapitopalvelut aiheuttavat suurimmat kasvihuonekaasupäästöt Helsingin hankinnoissa. © SYKE

Palvelut ilmastoystävällisiä mutta niiden määrä kuormittaa

Helsingin hankintojen hiilijalanjäljen rakenne vastaa yleisesti kuntien päästörakennetta. Kaupungin hankintojen ilmastopäästöistä 34 prosenttia aiheutui palvelujen ostoista, 32 prosenttia tavaroista ja tarvikkeista, 27 prosenttia investoinneista sekä 8 prosenttia ulkoisista vuokrakuluista.

”Palveluilla on lähtökohtaisesti pienempi päästökerroin kuin tavaroilla. Palveluja hankitaan kuitenkin paljon verrattuna konkreettisiin tuotteisiin, joten niiden vaikutus voi olla jopa puolet kunnan hankintojen hiilijalanjäljestä”, sanoo tutkija Hannu Savolainen Suomen ympäristökeskuksesta.

Helsingin kaupungin hankintamenot ja hiilijalanjälki vuonna 2018

Helsingin kaupungin hankintamenoista valtaosa käytetään palvelujen ostoon. Vaikka palvelujen päästökerroin on pieni, aiheuttavat ne suhteessa  merkittävän osan hankintojen kasvihuonekaasupäästöistä. © SYKE

Ilmastokriteerit eri hankintaryhmille

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Merkittävänä hankkijana Helsinki on tärkeässä asemassa - suuntaamalla hankinnat viisaasti kaupunki voi paitsi vähentää ilmastopäästöjä, myös luoda markkinoita ympäristöystävällisille tuotteille ja palveluille.

”Tiesimme kyllä suuntaa-antavasti, mitkä hankinnat ovat ilmastonäkökulmasta merkittäviä, mutta nyt saimme  laskelmat tiedon perustaksi. Keskitymme kehittämään niitä hankintoja, joilla on isot päästöt ja toisaalta niihin, joissa on mahdollisuus vähentää päästöjä merkittävästi”, kertoo projektikoordinaattori Satu Salonen Helsingin kaupungilta.

Jatkossa työn painopiste siirtyy ilmastokriteerien kehittämiseen eri hankintaryhmille.

”Ympäristövaikutuksia huomioivia kriteereitä on jo pidempään käytetty toimialojen erilaisissa hankinnoissa esimerkiksi rakentamisurakoissa sekä keskitetyissä yhteishankinnoissa, kuten elintarvikkeissa ja siivouspalveluissa. Mutta hiilijalanjälkeä ei tietääksemme ole vielä käytetty hankintoja ohjaamaan”, Salonen sanoo.

Pilottikohteita rakentamisesta ravintolapalveluihin ja IT-laitteisiin

Hankintojen ilmastovaikutusten vähentämistä pilotoidaan Helsingissä parhaillaan useassa hankinnassa, joista yksi on uudet puiset asuinkerrostalot Kuninkaantammessa. Toinen on 1970-luvulla rakennettu peruskorjattava kohde, joita on Helsingissä paljon ja siten tarve kestäville korjausmenetelmille suuri. Lisäksi yhteen urakkakilpailutukseen on kirjattu hiilijalanjälkilaskelma ohjaavaksi tekijäksi.

Toinen merkittävä pilottikokonaisuus ovat elintarvikkeiden hankinnat erityisesti lihan ja maidon osalta sekä ravintolapalveluiden kilpailutus, jossa hyödynnetään SYKEn kehittämää ruokapalvelujen hiilijalanjälkilaskuria. Myös kaupungin ajoneuvojen hankinnat ja IT-laitteiden ostot otetaan suurennuslasin alle. 

Pilotointeja ja hankintojen kehittämistyötä tehdään kaikkien kaupungin toimialojen kanssa yhteistyössä.

Hankkijoille tukea ilmastoviisaisiin hankintoihin

Huomioimalla ilmasto- ja ympäristövaikutukset jo hankintavaiheessa kaupunki voi saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä. Huomon mielestä onkin tärkeää auttaa hankkijoita kiireisessä ja haastavassa työssä, jossa ympäristöasiat eivät aina ole päällimmäisenä agendalla. Kestävien hankintojen avuksi voidaan tehdä esimerkiksi tarkistuslistoja ja ohjeita.

”Mielestäni hankkijat voivat olla maailmanparantajia. Heillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutokseen, ja toivomme, että he ymmärtävät sen ja ovat siitä ylpeitä”, Huomo sanoo.

Tietoisuuden lisäämiseksi Helsinki on järjestämässä koulutuksia työntekijöilleen ilmastoviisaista hankinnoista. Esimerkiksi puukerrostalojen hankinnan yhteydessä järjestetään hiilijalanjäljen laskennan koulutusta urakan tarjoajille ja kaupungin hankkijoille. Helsinki on mukana myös vähähiilisen rakentamisen kehittämisryhmässä Keino-osaamiskeskuksessa.

”Hankinnoilla voimme tuoda esille myös sen, että kaupunki luo edellytyksiä ilmastoystävälliselle elämälle. Kannustamme myös kaupunkilaisia vaikuttamaan ja vinkkaamaan, miten voimme parantaa toimintamme ilmastoystävällisyyttä”, muistuttaa Salonen.

Näin hankintojen hiilijalanjälki laskettiin

Hiilijalanjälki sisältää tavaran tai palvelun koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt. Se kattaa sekä kotimaassa että ulkomailla syntyneet päästöt. Suomen ympäristökeskuksessa kehitetyllä laskentatyökalulla selvitettiin ensin, miten hankinnat kohdistuvat eri hankintamenojen ryhmiin. Erillisellä mallilla arvioitiin kullekin hankintamenoryhmälle päästökerroin eli päästöt euroa kohti. Kun kerrotaan hankintamenot päästökertoimella, saadaan tulokseksi eri hankintojen kasvihuonekaasupäästöt. Tiedot perustuvat vuoden 2018 hankintamenoihin.

Helsingin kaupunki on mukana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeessa osahankkeella Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä.

Lisää aiheesta:

Lisätietoa:

  • Projektikoordinaattori Satu Salonen, Helsingin kaupunki, puh. 040 669 5160, etunimi.sukunimi@hel.fi
  • Projektiasiantuntija Reetta Huomo, Helsingin kaupunki, puh. 040 849 6446, etunimi.sukunimi@hel.fi
  • Tutkija Hannu Savolainen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 839, etunumi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu