Beräkningsprinciper för kommunernas och regionernas klimatindikatorer

Klimatindikatorer hjälper kommuner och regioner att följa upp effekterna av klimatarbetet och välja ut nya lösningar för att stöda arbetet. Detta dokument beskriver de beräkningsprinciper som Finlands miljöcentral (Syke) har tillämpat för att samla in indikatorer för klimatarbetet när det gäller utsläppsutveckling, energiproduktion och trafik. Indikatorerna har publicerats i Power BI-format.

Generellt

Indikatorerna har beräknats för alla kommuner och landskap i Finland. Dessutom kan indikatorerna betraktas på alla Hinku-kommuners nivå eller på hela Finlands nivå.

Utveckling av växthusutsläpp

Tidtabellen för uppdateringen av uppgifterna: Årligen när de slutliga resultaten av den regionala utsläppsberäkningen blivit klara.

Indikatorn beskriver de konsumtionsbaserade växthusutsläppen per år enligt den regionala utsläppsberäkningen (ALas) för den utvalda regionen (kommun, landskap), beräknade med Hinku-beräkningsreglerna.

Energiindikatorer

Tidtabellen för uppdateringen av uppgifterna: Årligen när de slutliga resultaten av den regionala utsläppsberäkningen blivit klara. Kapaciteten och produktionen av solel kartläggs separat.

Slutanvändning av energi

Indikatorn baserar sig på den regionala utsläppsberäkningen. Slutanvändningen av energi omfattar den slutliga energiförbrukningen inom alla sektorer som ingår i utsläppsberäkningen utan Hinku-beräkningsbegränsningar. Beräkningen omfattar inte energiförbrukningen för inrikes flygtrafik eller isbrytare.

Den slutanvändningen av energi avviker från Statistikcentralens slutliga energiförbrukning när det gäller industriell energiförbrukning, vilket främst beror på begränsningar i de uppgifter som finns tillgängliga i den regionala utsläppsberäkningen och delvis på beräkningsmässiga skillnader.

Energianvändning av olja

Beräkningen av energianvändningen av olja baserar sig på bakgrundsmaterialet och beräkningsprincipernaför den regionala utsläppsberäkningen. Beräkningen omfattar all energianvändning av olja vid separat uppvärmning (lätt och tung brännolja), fjärrvärme, industri, arbetsmaskiner, sjötrafik och diffusa industri- och jordbrukskällor.

Konsumtionsel, boende

Indikatorn beskriver mängden konsumtionsel som förbrukas inom boende (exklusive elvärme). Beräkningen baserar sig på den regionala utsläppsberäkningen.

Förbrukning av uppvärmningsenergi i bostadshus

Indikatorn beskriver förbrukningen av uppvärmningsenergi i bostäder (oljevärme, fjärrvärme, elvärme, jordvärme, vedeldning och annan separat uppvärmning – gas, tung brännolja, torv och kol). Beräkningen baserar sig på den regionala utsläppsberäkningen.

Produktion och kapacitet av solel

Eftersom det inte finns några nationella kommunspecifika uppgifter om kapaciteten av solel ansluten till elnätet, samlade Syke in uppgifter om utvecklingen av kapaciteten från elnätsbolag med hjälp av frågeformulär våren 2022. Redovisningen omfattade inte små hushållskraftverk som inte är anslutna till elnätet eller kraftverk på mer än 1 MW.

Av de 104 distributionsnätbolagen i Finland lämnade 77 in kommunspecifika uppgifter. Uppgifterna om den totala kapaciteten för de 26 bolag som saknas erhölls från Energimyndigheten, men dessa uppgifter kunde inte delas in enligt kommun i bolagens verksamhetsområden, utan hela solelkapaciteten antecknades på huvudorten i bolagets verksamhetsområde. Den kommunspecifika kumulativa kapaciteten från och med 2017 beräknades utifrån de kapaciteter som årligen anslutits till elnätet.

Den årliga produktionsmängden av solel uppskattades utifrån de kommunspecifika kapaciteterna med hjälp av data om strålningsförhållandena på landskapens referensorter. Slutligen justerades kommunernas produktionsvolymer så att summan av produktion i alla kommuner motsvarade den totala produktionen av solel i Fasta Finland som rapporterats av Statistikcentralen. I denna siffra ingår också Statistikcentralens uppskattning av den småskaliga hushållsproduktion som inte är ansluten till elnätet.

Inga uppgifter om kommunspecifika kapaciteter av solel erhölls från elnätsbolag på Åland, så för Ålands del finns det endast data om den årliga produktionsmängden av solel i hela landskapet som rapporterats av Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Produktion av vindkraft

Kommunspecifika uppgifter om tillgänglig vindkraftskapacitet erhålls från Finska vindkraftföreningens projektlista (Finska vindkraftföreningen, 2022). Vindkraftsproduktionen per kommun beräknas genom att dela upp den totala vindkraftsproduktionen som rapporterats av Statistikcentralen (Statistikcentralen, 2022) till kommunerna i förhållande till deras kapaciteter.

Byggnader som använder jordvärme

Antalet byggnader som utnyttjar jordvärme och deras totala golvyta hämtades från byggnads- och lägenhetsregistret (BLR) som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Systemet innehåller dock inte tillförlitlig information om alla byggnader som har ändrat uppvärmningsmetod, eftersom man inte alltid ansöker om bygglov eller åtgärdstillstånd till åtgärder som ska utföras i det gamla byggnadsbeståndet, och kommunernas uppgifter uppdateras inte nödvändigtvis i registret.

Trafikindikatorer

Fasta Finlands trafikindikatorerna har samlats in från Traficoms öppna data om registrerade fordon som publiceras kvartalsvis. Från och med 2019 baserar sig indikatorerna på situationen den sista dagen i varje år, men i avsaknad av dessa uppgifter beräknades indikatorerna för 2017 och 2018 med uppgifterna från den 30.9.

Ålands uppgifter för 2020 och 2021 erhölls från Ålands Fordonsmyndighet.

Tidtabellen för uppdateringen av uppgifterna: varje år i april

Antalet personbilar och deras utsläpp

Den årliga utvecklingen av antalet personbilar beräknades utifrån fordonsregistret. Personbilar omfattar kategorierna M1 (personbilar) och M1G (terrängbilar). På basis av fordonsspecifika utsläppskoefficienter i fordonsregistret beräknas den genomsnittliga utsläppskoefficienten (gCO2/km) för fordonsbeståndet per kommun eller region. Uppgifterna från registret har kompletterats genom att beräkna de gCO2/km-värden som saknas på grundval av uppgifter (år för första registrering, drivkraft och slagvolym) om de fordon för vilka utsläppskoefficienten är tillgänglig.

Antalet och andelen alternativa drivkrafter

Den årliga utvecklingen av antalet alternativa drivkrafter för personbilar (helelektriska, laddhybrider och gasfordon) och deras andelar i personbilsbeståndet har beräknats utifrån fordonsregistret.

Uppgifter om laddhybrider fanns endast tillgängliga från och med 2018 för Fasta Finland och från och med 2021 för Åland, eftersom tidigare uppgifter i fordonsregistret inte avskiljer hybrider med brännmotor från laddhybrider. Antalet laddhybrider i Fasta Finland år 2017 och på Åland år 2020 fastställdes utifrån registeruppgifterna på basis av uppgifterna om fordonsmodeller och specifika utsläppskoefficienter.

Laddningsstationer och tankstationer med gas

Antalet laddningsstationer för elbilar har samlats in från webbplatsen latauskartta.fi från och med 2019 (för Ålands del från och med 2021). Med laddningsstation avses här en station där det kan finnas flera laddningsplatser. Uppgifterna om tankstationer med gas samlades in från Gasums karttjänst från och med 2019.

Publicerad 04-08-2023 kl. 12.09, uppdaterad 04-08-2023 kl. 12.07

  • Skriv ut sidan