Förbrukningsbaserad utsläppsberäkningens metoder

Finlands miljöcentral (Syke) beräknar de årliga växthusutsläppen i kommunerna i Finland med modellen Regional Beräkning (ALas-modellen). Detta dokument beskriver kortfattat beräkningsprinciperna i ALas-modellen. En detaljerad beskrivning av beräkningen finns i Sykes rapport 25/2020 Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta – ALas-mallin menetelmäkuvaus ja laskentojen tuloksia 2005–2018 (Beräkning av växthusutsläppen från Finlands kommuner, metodbeskrivning för ALas-modellen och beräkningarnas resultat 2005–2018, på finska).

ALas 1.5 – omfattar 309 kommuner och åren 1990, 2005–2022. Modellen uppdateras vid behov och de senaste resultaten ges ut årligen. Av utsläppen beräknas olika utsläppssektorers koldioxid-, metan- och dikväveoxidutsläpp samt F-gaserna som en egen sektor. Resultaten framställs som koldioxidekvivalenter. För biobränslena beräknas ett koldioxidutsläpp på noll. Förutom utsläpp beräknas även olika funktioners energiförbrukning.

Beräkningsprincipen i ALas-modellen baserar sig på förbrukning: utgångspunkten är utsläppen som skapats av produktion i en region, men en del av funktionerna som orsakar utsläpp betraktas så att utsläppen beräknas utifrån förbrukningen oavsett var i världen utsläppen egentligen skapats. Huvuddragen av beräkningen motsvarar grundnivån för GHG Protocols GPC-standard utökat med jordbruk, trafik av personbilar som sträcker sig utanför områdesgränser, F-gaser och nätverkssvinn, men utan lokal flygtrafik som hör till standarden.

I tabell 1 beskrivs utsläppssektorerna i ALas 1.5 och deras beräkningsprinciper. Hinku-beräkning är en standardberäkningsmodell som är avsedd för att följa upp kommunernas mål. Enligt Hinku-beräkningsreglerna beräknas inte i kommunens utsläpp

 • användning av bränslen vid industrianläggningar som omfattas av utsläppshandel,
 • industrins elförbrukning,
 • utsläpp från industrins avfallshantering eller
 • lastbilars, skåpbilars och bussars genomfartstrafik.

Dessutom beräknas för kommunen för vindkraft som produceras i området klimatkompensationer enligt den årliga utsläppskoefficienten för el.

Med ALas-modellen beräknas alla resultat också utan Hinku-beräkningsregler samt fördelat till utsläppshandels- och ansvarsfördelningssektorerna.

Korrigering av uppvärmningsbehovet används inte för att jämna ut skillnader mellan olika år eller orter. Vid beräkningen av utsläpp från kraftvärmeanläggningar som producerar el och värme tillämpas en metod för fördelning av nytta.

Följande sektorer hör inte till ALas 1.5:

 • Flygtrafik
 • Utrikes båttrafik
 • Isbrytare
 • Industriprocesser
 • LULUCF

Utsläppssektorerna i ALas 1.5 och deras beräkningsprinciper

Utsläppssektor Beräcknings princip Hinku-
beräkning
Observationer
Fjärrvärme – utsläppshandel Förbrukning Är

Produktion som sker i kommunen + inköp - försäljningar.

Delsektorer: boende, tjänster, industri och jordbruk.

Fjärrvärme – ansvarsfördelning Förbrukning Är
Oljevärme Område Är Delsektorer: boende, tjänster, industri och jordbruk.
Elvärme Förbrukning Är

Finländskt genomsnittsel, månadskoefficient.

Delsektorer: boende, tjänster, industri och jordbruk.

Jordvärme Förbrukning Är
Veduppvärmning Område Är Småskalig vedeldning. Boende, tjänster, industri och jordbruk.
Annan separat uppvärmning Område Är

Gas, tjock eldningsolja, torv, kol. Boende, tjänster, industri, jordbruk.

Konsumtionsel Förbrukning Är

Finländskt genomsnittsel.

Delsektorer: Boende, tjänster, industri och jordbruk.
Industrins el Förbrukning Inte
Personbilar Förbrukning Är

Den årliga fordonskilometer för fordon som registrerats i kommunen oberoende av kommungränser.

Delsektorer: vägar och gator.

Motorcyklar och mopeder Förbrukning Är
Bussar – genomfart Område Inte

Muihin kuntiin rekisteröityjen ajoneuvojen suorite tarkasteltavalla alueella.

Alasektorit: Tiet ja kadut.
Skåpbilar – genomfart Område Inte
Lastbilar – genomfart Område Inte
Bussar – ingen genomfart Område Är

Fordonskilometer för fordon som registrerats i andra kommuner på det område som granskas.

Delsektorer: Vägar och gator.

Skåpbilar – ingen genomfart Område Är
Lastbilar – ingen genomfart Område Är
Spårtrafik Område Är Tunnelbana, spårvagnar, närtåg, persontrafik el och diesel samt godstrafik el och diesel.
Sjötrafik Område Är

Fritidsbåtar, passagerarbåtar och kryssningsfartyg, fraktfartyg, fiskebåtar, arbetsbåtar samt färjor och lastbåtar.

Industrin – utsläppshandel Område Inte Användning av bränslen i industrin. Innehåller inte elproduktion eller såld fjärrvärme.
Industri – ansvarsfördelning Område Är
Arbetsmaskiner Område Är Bygg- och gruvindustrin, väg-, jordbruks- och skogsbruksmaskiner samt andra arbetsmaskiner.
F-gaser Område Är Kylanläggningar i handeln och storkök, ventilation i byggnader, ventilation i fordon och andra.
Jordbruk Område Är Djurens matsmältning, gödselbehandling och åkerbruk; oorganiska gödsel, organiska gödsel, jordmånen, andra.
Avfallshantering Förbrukning Är Avfallsmängd som produceras i kommunen, oberoende av hanteringsplatsen. Delsektorer: avstjälpningsplatser, rengöring av avloppsvatten, kompostering och rötning; industrin och kommunalt avfall.
Industrins avfall Förbrukning Inte
Kompensationer Område Är För produktion av vindkraft beräknas klimatkompensation med koefficienten för finländskt genomsnittsel.

Läs mera

Mer information:

 • Planerare Jari Rantsi, fornamn.efternamn@syke.fi
 • Specialforskare Santtu Karhinen, fornamn.efternamn@syke.fi
 • Specialforskare Eija Ferreira, fornamn.efternamn@syke.fi (oljevärme och annan separat uppvärmning)
 • Specialforskare Juha Grönroos, fornamn.efternamn@syke.fi(jordbruk)
 • Planerare Tommi Forsberg, fornamn.efternamn@syke.fi (F-gaser)
 • Specialforskare Jouko Petäjä, fornamn.efternamn@syke.fi (avstjälpningsplatser)
Publicerad 31-05-2021 kl. 8.45, uppdaterad 21-05-2024 kl. 17.37

 • Skriv ut sidan