Helsingfors stad: Koldioxidavtryckskriteriet som främjare av hållbara upphandlingar

Målet med Helsingfors delprojekt är att hitta metoder för att dämpa klimatförändringen via upphandlingar. Målet är att få upphandlingarnas koldioxidsnålhet och hållbarhet till faktorer med central betydelse i upphandlingen.

Till delprojektet har flera upphandlingsexempel tagits med för försök. I upphandlingsprocesserna för dessa strävar man efter att beakta koldioxidsnålheten och andra miljö- och ansvarssynvinklar så väl som möjligt. Man tar särskilt reda på hur kalkyleringen av koldioxidavtrycket kan tillämpas inom olika upphandlingsgrupper och hurdana kriterier som kan bildas för koldioxidavtrycket.

Målet är att skapa lyckade exempel och verktyg som kan tillämpas som främjar utvecklingen av Helsingfors och andra finländska städers hållbara upphandlingar.

God praxis med koldioxidsnåla upphandlingspilotprojekt

Projektet inleddes våren 2019 genom att kartlägga Helsingfors stads upphandlingar och välja ut lämpliga pilotprojekt. Objekten valdes ut i samarbete mellan stadens upphandlingssakkunniga från sådana upphandlingsgrupper som har betydande klimatkonsekvenser. Åtminstone upphandlingar inom byggande och underhåll, mat- och livsmedelsupphandlingar, textilupphandlingar samt olika ICT-och fordonsupphandlingar har granskats.

I valet av upphandlingsobjekt beaktades upphandlingens klimatkonsekvens men även upphandlingens storlek, möjligheten att beakta koldioxidavtrycket i upphandlingsprocessen samt stadens upphandlingstidtabell.

Nio pilotupphandlingar deltar i projektet

 • I entreprenaden Planera och bygg räknade anbudsgivarna vid anbudsskedet ut koldioxidavtrycket för sina planer och dessa gavs poäng som en del av konkurrensutsättningen.
 • Koldioxidavtrycket för det nya verksamhetshusets restaurangtjänster kommer att räknas ut under avtalsperioden.
 • I entreprenaderna för ny ytbeläggning samlas utgångsuppgifterna in av entreprenörerna under avtalsperioden för att räkna ut entreprenadens koldioxidavtryck. Vi deltar i arbetet med att utveckla asfalteringsbranschens gemensamma koldioxidavtryck.
 • I upphandlingen av mejeriprodukter kartlades marknadens beredskap till koldioxidavtryckskalkyleringar och som en del av upphandlingen krävdes att leverantören har en åtgärdsplan för att minska koldioxidavtrycket under avtalsperioden.
 • I upphandlingen av köttprodukter kartlades marknadens beredskap till koldioxidavtryckskalkyleringar och som en del av upphandlingen krävdes att leverantören har en åtgärdsplan för att minska koldioxidavtrycket under avtalsperioden.
 • I upphandlingen av måltidstjänsterna för serviceboenden utvecklades särskilt en avtalsuppföljning av ansvarskriterierna och man strävar efter att minska koldioxidavtrycket under avtalsperioden.
 • Vid projektplaneringen av grundrenoveringen av ett bostadshöghus optimeras den granskade byggnadens koldioxidavtryck under dess livstid och dess livscykelkostnader. Även en energiförbrukning och livscykelkostnaderna som baseras på användningen av byggnaden optimeras.
 • På Tavastvägen genomförs en utsläppsgranskning som styr planeringen av gatu- och vattenförsörjning. Koldioxidavtrycket beaktas senare även under det egentliga entreprenadskedet.
 • För textilupphandlingarnas del kommer man att granska om serviceupphandlingen är ett mer hållbart alternativ än produktupphandlingen med tanke på sina livscykelkonsekvenser.

För att upphandlingspilotprojekten ska lyckas krävs en aktiv marknadsdialog samt samarbete med företag, forskningsinstitut och andra kommuner och städer.

Pilotobjektens upphandlingsprocesser dokumenteras noggrant för att utvärdera resultaten och sprida information. Effekterna hos de genomförda upphandlingarna utvärderas inte bara vad gäller utsläppsminskningar utan även i mån av möjlighet med tanke på livscykelkostnaderna.

En uppskattning av klimatutsläppen från Helsingfors stads upphandlingar

I valet av pilotupphandlingar inleddes en utvärdering av koldioxidavtrycket hos Helsingfors stads upphandlingar tillsammans med Finlands miljöcentral. Utvärderingen stod klar hösten 2019. Utvärderingens resultat var en grov uppfattning om storleksklassen och fördelningen hos den utsläppsbelastning som stadens upphandlingsutgiftsgrupper orsakar. Resultaten kan utnyttjas för att utvärdera upphandlingsgruppernas betydelse ur klimatsynvinkeln samt för vart man särskilt borde rikta utsläppsminskningsåtgärderna.

Den bästa praxis som skaffats i projektet sprids aktivt och man utvecklar upphandlarnas kunnande genom att erbjuda handledning, verktyg och upphandlingsutbildningar. Målet är att motsvarande upphandlingar även genomförs i andra finländska städer efter inspiration av delprojektet.

Delprojektet främjar Helsingfors mål på att nå koldioxidneutralitet innan 2035. Delprojektets inverkan på Helsingfors mål att bli koldioxidneutral kan följas i Ilmastovahti särskilt under åtgärderna 107 och 108.

Tidtabell

 • 3/2019–10/2024

Aktuellt

Read more

Mer information

 • projektkoordinator Hanna-Mari Juvonen, Helsingfors stad, fornamn.efternamn@hel.fi, tel. 040 675 9879
Publicerad 03-09-2020 kl. 8.48, uppdaterad 28-04-2023 kl. 9.21

 • Skriv ut sidan