Luonnonläheinen Vaalan kunta mukaan Hinku-verkostoon

Uutinen 20.9.2019 klo 13.22
© Vaalan kunta

Vaala on noin 3 000 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla kuvankauniin Oulujärven rannalla. Jääkauden aikaiset hiekkaharjumuodostelmat ja vesistöt ovat osa UNESCOn Rokua Geoparkia, joka houkuttelee kansainvälisiä matkailijoita nauttimaan ainutlaatuisesta luonnosta Vaalaan.

Luontomatkailu ja uusiutuvan energian tuotanto ovat kunnan keskeisiä elinvoiman elementtejä jo pitkältä historiasta lähtien. Puhtaan luonnon vaaliminen on kunnan strategiaan nostettu ylätason tavoite, joka on läsnä kaikessa kunnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Vaalan strategisena päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet ja kannustaa kuntalaisia huolehtimaan omasta elinympäristöstään, itsestään ja läheisistään.

Luontoarvoistaan tunnetun kunnan nuorisoneuvosto teki kunnalle aloitteen liittymisestä hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien joukkoon. ”Vaalassa tehdään monilta osin jo valmiiksi kriteerit täyttävää työtä. Ilahduin nuorisoneuvoston aloitteesta kovasti – on aika tehdä hyvää työtämme näkyväksi ja ottaa harppauksia ilmastotyössä vielä eteenpäin”, kunnanjohtaja Miira Raiskila kertoo Hinku-foorumiin liittymisen syistä.

Vaala panostaa uusiutuvaan energiaan

Vaalassa on tehty viime vuosina kovasti töitä uusiutuvan energian saralla erityisesti tuulivoimakaavoittamisen muodossa. Koko kunnan tuulivoimayleiskaava on vielä hallinto-oikeudessa, mutta lainvoimaiseksi tänä vuonna tullut Metsälamminkankaan 24 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto lähtee rakentumaan lähiaikoina. Naulakankaan kuuden voimalan tuulivoimaosayleiskaava odottaa yleiskaavan tavoin hallinto-oikeuden käsittelyä, ja 46 voimalaa sisältävä Turkkiselän tuulivoimaosayleiskaava valmistuu tämän vuoden puolella.

”Olemme monissa ilmastoasioissa edelläkävijöitä, joten uskon voivamme tuoda verkostoon liittyessämme myös uusia ajatuksia ja ideoita”, kunnanjohtaja arvioi. ”Tehtävää meillä Vaalassa on vielä etenkin kiinteistöjen osalta, vaikka olemmekin tehneet lämmitysmuotoinvestointeja viime vuosina runsaasti. Toivon saavamme Hinku-verkostosta vinkkejä lisätoimiin energiatehokkuuden edistämiseksi, ja ennen kaikkea kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden sitouttamiseksi mukaan ilmastotyöhön.”

Luonnonläheinen elämäntapa näkyy Vaalassa

Vaalassa luonnonmukainen elämä ja luonnollisuus ovat tärkeitä yhteisöllisyyttä rakentavia teemoja. ”Kunnan alueella olevasta runsaasta alkutuotannosta lähes puolet on luomussa, mikä on koko maan kärkiluokkaa. Metsästys, kalastus, marjastus ja sienestys ovat useiden vaalalaisten harrastuksia erinomaisten puitteiden vuoksi, joten ilmastoystävällisyys on kiinteä osa vaalalaista elämäntapaa”, kunnanjohtaja pohtii.

”Esimerkiksi kierrättäminen, metsänhoito, säästeliäs elämäntapa ja puurakentamisen suosiminen ovat asioita, jotka ovat meillä vähän itsestäänselvyyksiä, eikä niiden ilmastomerkitystä ehkä osata arjessa ajatella. Hinku-verkoston myötä uskon ilmastoteeman avautuvan ja ilmastotyön kehittyvän vielä eteenpäin koko kuntayhteisössä”, Raiskila kertoo.

Hinku-foorumi on keväällä 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.


Lisätietoja:

  • Kunnanjohtaja, Hinku-yhteyshenkilö Miira Raiskila, puh. 0400 855 920, etunimi.sukunimi@vaala.fi, Twitter: @MiiraRaiskila
  • Vaalan kunta
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi