Hyppää sisältöön

Päästölaskennan menetelmä

Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt on laskettu ALas-mallilla. Tällä sivulla kuvataan ALas-mallin laskentaperiaatteet.

Suomen ympäristökeskus SYKE laskee Suomen kuntien kasvihuonekaasujen vuosipäästöt Alueellinen laskenta (ALas) -mallilla. Ensimmäinen julkaisu – ALas 1.0 – kattaa 311 kuntaa ja vuodet 2005–2017. Mallia päivitetään tarpeen mukaan ja tuoreimmat tulokset julkaistaan vuosittain. Päästöistä lasketaan eri päästösektoreiden hiilidioksidi-, metaani- ja dityppioksidipäästöt sekä F-kaasut omana sektorinaan. Tulokset esitetään hiilidioksidiekvivalentteina. Bioperäiset polttoaineet ovat hiilidioksidin osalta laskennallisesti nollapäästöisiä. Päästöjen lisäksi lasketaan eri toimintojen energiankulutus.

ALas-mallin laskentatapa on käyttöperusteinen, jossa lähtökohtana ovat alueen tuotantoperusteiset päästöt, mutta osa päästöjä aiheuttavista toiminnoista lasketaan kulutuksen perusteella, riippumatta niiden maantieteellisestä syntypaikasta. Laskenta vastaa pääpiirteissään GHG Protocolin GPC-standardin perustasoa lisättynä maataloudella, F-kaasuilla ja verkostohävikillä, mutta ilman standardiin kuuluvaa paikallista lentoliikennettä.

Taulukossa 1 on kuvattu ALas 1.0:n päästösektorit ja niiden laskentaperiaatteet. Hinku-laskenta noudattaa laskentasääntöjä, joiden mukaan kunnan päästöihin ei lasketa

 • päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä,
 • teollisuuden sähkönkulutusta,
 • teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä
 • kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä.

Lisäksi alueella tuotetusta tuulivoimasta lasketaan kunnalle päästöhyvityksiä vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

ALas-mallilla lasketaan kaikki tulokset myös ilman Hinku-laskentasääntöjä sekä jaettuna päästökauppa- ja taakanjakosektoreille.

Lämmitystarvekorjausta ei käytetä eri vuosien tai paikkakuntien välisten erojen tasoittamiseen. Sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitosten päästöjen laskennassa sovelletaan hyödynjakomenetelmää.

ALas 1.0 ei sisällä seuraavia sektoreita:

 • Lentoliikenne
 • Ulkomaan laivaliikenne
 • Jäänmurtajat
 • Teollisuusprosessit
 • LULUCF
Taulukko 1. ALas 1.0:n päästösektorit
Päästösektori Laskentaperiaate Hinku-laskenta Huomioita
Kaukolämpö – päästökauppa Kulutus Kyllä Kunnassa tapahtuva tuotanto + ostot - myynnit.
Kaukolämpö – ei-päästökauppa Kulutus Kyllä Kunnassa tapahtuva tuotanto + ostot - myynnit.
Öljylämmitys Alue Kyllä  
Sähkölämmitys Kulutus Kyllä Suomalainen keskiarvosähkö, kuukausittainen päästökerroin.
Maalämpö Kulutus Kyllä Suomalainen keskiarvosähkö, kuukausittainen päästökerroin.
Muu erillislämmitys Alue Kyllä Puu, kaasu, turve, hiili, raskas polttoöljy.
Kulutussähkö Kulutus Kyllä Suomalainen keskiarvosähkö.
Teollisuuden sähkönkulutus Kulutus Ei Suomalainen keskiarvosähkö.
Henkilöautot Kulutus Kyllä Kuntaan rekisteröityjen ajoneuvojen vuosisuorite kuntarajoista riippumatta.
Moottoripyörät ja mopot Kulutus Kyllä Kuntaan rekisteröityjen ajoneuvojen vuosisuorite kuntarajoista riippumatta.
Muu tieliikenne – läpiajo Alue Ei Muihin kuntiin rekisteröityjen ajoneuvojen suorite tarkasteltavalla alueella.
Muu tieliikenne – ei läpiajoa Alue Kyllä ”Oma tieliikenne” = alueperusteiset päästöt - läpiajo.
Raideliikenne Alue Kyllä Päästöjä syntyy osittain myös kunnan rajojen ulkopuolella.
Vesiliikenne Alue Kyllä Päästöjä syntyy osittain myös kunnan rajojen ulkopuolella.
Teollisuus – päästökauppa Alue Ei Ei sisällä sähköntuotantoa eikä myytyä kaukolämpöä.
Teollisuus – ei-päästökauppa Alue Kyllä Ei sisällä sähköntuotantoa eikä myytyä kaukolämpöä.
Työkoneet Alue Kyllä  
F-kaasut Alue Kyllä Päästöjä syntyy osittain myös kunnan rajojen ulkopuolella.
Maatalous Alue Kyllä  
Jätteiden käsittely Kulutus Kyllä Perusteena kunnassa tuotettu jätemäärä, riippumatta käsittelypaikasta.
Jätteiden käsittely – teollisuus Alue Ei Tapauskohtaisesti kulutusperusteinen laskenta.
Tuulivoima Alue Kyllä Päästöhyvitykset lasketaan suomalaisen keskiarvosähkön kertoimella.

Lisää aiheesta

Lisätietoa

 • Erityisasiantuntija Johannes Lounasheimo, SYKE,  johannes.lounasheimo@ymparisto.fi
 • Tutkija Santtu Karhinen, SYKE, santtu.karhinen@ymparisto.fi (tieliikenne)
 • Tutkija Hannu Savolainen, SYKE; hannu.savolainen@ymparisto.fi (raide- ja vesiliikenne)
 • Suunnittelija Tommi Forsberg, SYKE, tommi.forsberg@ymparisto.fi (F-kaasut)
 • Erikoistutkija Jouko Petäjä, SYKE, jouko.petaja@ymparisto.fi (kaatopaikat)
Julkaistu 10.2.2020 klo 9.06, päivitetty 19.2.2020 klo 11.58
 • Tulosta sivu