Hyppää sisältöön

Päästölaskennan menetelmä

Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt on laskettu ALas-mallilla. Tällä sivulla kuvataan ALas-mallin laskentaperiaatteet.

Suomen ympäristökeskus SYKE laskee Suomen kuntien kasvihuonekaasujen vuosipäästöt Alueellinen laskenta (ALas) -mallilla. Ensimmäinen julkaisu – ALas 1.0 – kattaa 311 kuntaa ja vuodet 2005–2017. Mallia päivitetään tarpeen mukaan ja tuoreimmat tulokset julkaistaan vuosittain. Päästöistä lasketaan eri päästösektoreiden hiilidioksidi-, metaani- ja dityppioksidipäästöt sekä F-kaasut omana sektorinaan. Tulokset esitetään hiilidioksidiekvivalentteina. Bioperäiset polttoaineet ovat hiilidioksidin osalta laskennallisesti nollapäästöisiä. Päästöjen lisäksi lasketaan eri toimintojen energiankulutus.

ALas-mallin laskentatapa on käyttöperusteinen, jossa lähtökohtana ovat alueen tuotantoperusteiset päästöt, mutta osa päästöjä aiheuttavista toiminnoista lasketaan kulutuksen perusteella, riippumatta niiden maantieteellisestä syntypaikasta. Laskenta vastaa pääpiirteissään GHG Protocolin GPC-standardin perustasoa lisättynä maataloudella, F-kaasuilla ja verkostohävikillä, mutta ilman standardiin kuuluvaa paikallista lentoliikennettä.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu ALas 1.0:n päästösektorit ja niiden laskentaperiaatteet. Hinku-laskenta noudattaa laskentasääntöjä, joiden mukaan kunnan päästöihin ei lasketa:

 • päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä,
 • teollisuuden sähkönkulutusta,
 • teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä
 • kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä.

Lisäksi alueella tuotetusta tuulivoimasta lasketaan kunnalle päästöhyvityksiä vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

ALas-mallilla lasketaan kaikki tulokset myös ilman Hinku-laskentasääntöjä sekä jaettuna päästökauppa- ja taakanjakosektoreille.

Lämmitystarvekorjausta ei käytetä eri vuosien tai paikkakuntien välisten erojen tasoittamiseen. Sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitosten päästöjen laskennassa sovelletaan hyödynjakomenetelmää.

ALas 1.0 ei sisällä seuraavia sektoreita:

 • Lentoliikenne
 • Ulkomaan laivaliikenne
 • Jäänmurtajat
 • Teollisuusprosessit
 • LULUCF

ALas 1.0:n päästösektorit

Päästösektori Laskentaperiaate Hinku-laskenta Huomioita
Kaukolämpö – päästökauppa Kulutus Kyllä Kunnassa tapahtuva tuotanto + ostot - myynnit
Kaukolämpö – ei-päästökauppa Kulutus Kyllä Kunnassa tapahtuva tuotanto + ostot - myynnit
Öljylämmitys Alue Kyllä  
Sähkölämmitys Kulutus Kyllä Suomalainen keskiarvosähkö, kuukausittainen päästökerroin
Maalämpö Kulutus Kyllä Suomalainen keskiarvosähkö, kuukausittainen päästökerroin
Muu erillislämmitys Alue Kyllä Puu, kaasu, turve, hiili, raskas polttoöljy
Kulutussähkö Kulutus Kyllä Suomalainen keskiarvosähkö
Teollisuuden sähkönkulutus Kulutus Ei Suomalainen keskiarvosähkö
Henkilöautot Kulutus Kyllä Kuntaan rekisteröityjen ajoneuvojen vuosisuorite kuntarajoista riippumatta
Moottoripyörät ja mopot Kulutus Kyllä Kuntaan rekisteröityjen ajoneuvojen vuosisuorite kuntarajoista riippumatta
Muu tieliikenne – läpiajo Alue Ei Muihin kuntiin rekisteröityjen ajoneuvojen suorite tarkasteltavalla alueella
Muu tieliikenne – ei läpiajoa Alue Kyllä ”Oma tieliikenne” = alueperusteiset päästöt - läpiajo
Raideliikenne Alue Kyllä Päästöjä syntyy osittain myös kunnan rajojen ulkopuolella
Vesiliikenne Alue Kyllä Päästöjä syntyy osittain myös kunnan rajojen ulkopuolella
Teollisuus – päästökauppa Alue Ei Ei sisällä sähköntuotantoa eikä myytyä kaukolämpöä
Teollisuus – ei-päästökauppa Alue Kyllä Ei sisällä sähköntuotantoa eikä myytyä kaukolämpöä
Työkoneet Alue Kyllä  
F-kaasut Alue Kyllä Päästöjä syntyy osittain myös kunnan rajojen ulkopuolella
Maatalous Alue Kyllä  
Jätteiden käsittely Kulutus Kyllä Perusteena kunnassa tuotettu jätemäärä, riippumatta käsittelypaikasta
Jätteiden käsittely – teollisuus Alue Ei Tapauskohtaisesti kulutusperusteinen laskenta
Tuulivoima Alue Kyllä Päästöhyvitykset lasketaan suomalaisen keskiarvosähkön kertoimella

Lisää aiheesta

Lisätietoa

 • Erityisasiantuntija Johannes Lounasheimo, SYKE,  johannes.lounasheimo@ymparisto.fi
 • Tutkija Santtu Karhinen, SYKE, santtu.karhinen@ymparisto.fi (tieliikenne)
 • Tutkija Hannu Savolainen, SYKE; hannu.savolainen@ymparisto.fi (raide- ja vesiliikenne)
 • Suunnittelija Tommi Forsberg, SYKE, tommi.forsberg@ymparisto.fi (F-kaasut)
 • Erikoistutkija Jouko Petäjä, SYKE, jouko.petaja@ymparisto.fi (kaatopaikat)
Julkaistu 10.2.2020 klo 9.06, päivitetty 14.4.2020 klo 9.25
 • Tulosta sivu